АИКБ предлага специалности от машиностроенето и дървообработването да влязат в защитения списък на МОН

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага на Министерство на образованието и науката да включи две специалности от „Машиностроене“ и „Дървообработване“ в Списъка със защитените от държавата специалности от професии. Това се казва в специално писмо във връзка с подкрепата на проекта на Постановление на Министерски съвет за приемане на списъка, което най-представителната работодателска организация у нас е изпратила до министъра на образованието Красимир Вълчев.

Според АИКБ към изготвения вече списък трябва да бъдат добавени специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Мебелно производство“, тъй като е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Първата е една от най-търсените и дефицитни специалности, а броят на учащите е крайно недостатъчен. Разпределението на паралелките не покрива всички области, в които е развит този бранш, като дори в региони с концентрация на машиностроителни предприятия като Видин, Враца и Монтана няма къде да се изучава специалността, се посочва още в писмото.

Предложението за включването на втората специалност „Мебелно производство“ е обосновано от официални икономически и социологически анализи, в които се сочи, че дървообработването и в частност производството на мебели, e и сред най-бързо развиващите се по отношение на експорта сектори. Това е и един от браншовете, който открива и поддържа работни места в райони с ниска заетост. В момента специалността е изучавана от едва около 120 ученика. Обучението по професията е подкрепено от бизнеса в Югозападен, Южен Централен, Североизточен и Северен Централен райони, като е декларирана готовност за осигуряване на задължително практическо обучение.

АИКБ работи усилено за изграждане и укрепване на връзката между образованието и бизнеса и за по-активно участие на работодателите при определянето на държавния план-прием в професионалните гимназии. От асоциацията настояват в новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение категорично да се уредят правоотношенията между учащи и работодатели. Министерство на труда и социалната политика, социални партньори и неправителствени организации се обединяват около тезата, че при обучението чрез работа учениците не трябва да имат статут на работници или служители по време на практическите си занимания в компаниите, тъй като основното им занятие е да учат. Според АИКБ в изменението на ЗПОО трябва да се предвиди възможност възнаграждението на учащите в дуалната система да се финансира освен от работодателя и от оперативни програми, държавни фондове и други източници.

Работодателската организация приканва и подкрепя държавата за провеждане на така необходимите реформи в образователната система у нас. Преди месец на специална кръгла маса, посветена на връзката на висшето образование и бизнеса, АИКБ предложи концепция за промяна на модела на финансиране на висшето образование и мерки за сътрудничество и координация между бизнеса и държавата за осигуряване на квалифицирани човешки ресурси за българската икономика и качествени работни места за завършващите студенти по професиите и специалностите, които завършват. Новият модел на финансиране предвижда между Министерството на науката и образованието, студентите и избраното от тях висше училище да се сключва тристранен договор, с които държавата поема ангажимент за цялостно финансиране на обучението на студентите, висшите училища се задължават да осигурят качествен образователен процес, а студентите се задължават след завършването си да работят за определен период в България. Освен сумата необходима за обучение студентите от дефицитни специалности да имат възможност да получават от държавата допълнителни средства под формата на стипендии.

 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top