ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Изх. № 17-00-50/08.11.2018 г. ДО Г-Н БОЙКО БОРСОВ
МИНСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ОТНОСНО: Необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г.)

       

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,

На 30 март 2018 година влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари.

С Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР), § 9, ал. 2 и ал. 3 се задължават почти всички юридически лица в България, в срок до 1 февруари 2019 г., да впишат данни за действителния си собственик по партидата си в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ.

Посоченият срок е обвързан със задължение на Агенцията по вписванията, уредено с § 9, ал. 1 от ПЗР, а именно до 1 октомври 2018 г. да осигури възможност за вписване на данните.

Също с ПЗР, § 10, Министерският съвет в 5-месечен срок от влизането на закона в сила следва да приеме правилника за прилагането му. Този срок вече е изтекъл (на 30 август 2018 г.), но до този момент, два месеца по-късно, все още няма дори публикуван за обществени консултации проект.

В създадената ситуация Агенцията по вписванията няма възможност да изпълни разпоредбата на Закона, докато правилникът за прилагането му не влезе в сила. Така сме в ситуация, която може да доведе до пореден нов огромен проблем във функционирането на ТРРЮЛНЦ, предлагаме на вниманието ви следното решение:

В § 9 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в алинея 2 и в алинея 3 думите „изтичането на срока по ал. 1“ да се заменят с „влизането в сила на правилника по § 10.“.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top