Писмо на АОБР до министъра на финансите с искане за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от ЦД

Следва пълният текст на писмото, което АОБР изпрати до министъра на финансите, във връзка с искането за оттегляне на Концепцията за „спящите“ приватизационни бонове.


 

  ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ОТНОСНО: Оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“.

При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и предприятията – емитенти, както и на значимото негативно въздействие върху инвестиционната среда.

 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top