Писмо на АИКБ до министъра на туризма относно възникнали проблеми при концесионирането на плажовете

Изх. № 179/21.02.2019 г.

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Възникнали проблеми при концесионирането на плажове

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,

 

Членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (AИКБ) изразяват сериозно безпокойство по повод неясноти как тази година ще бъдат обезпечени стопани на морските плажове, чиито договори за концесии изтичат.

Броени месеци преди старта на активния летен сезон съществува правен вакуум, тъй като от януари 2019 г. процедурата за концесиониране на плажовете вече трябва да се извършва според Закона за концесиите, но с него не се урежда завареното положение със започнатите вече концесионни процедури по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. От друга страна – в Закона за концесиите няма посочен срок за приключване на процедурите и на практика и започнатите нови процедури за концесиониране на морски плажове могат да бъдат забавени изключително много.

Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, която трябва да регламентира процедурите по Закона за концесиите, бе спряна от ВАС, съдът ще разглежда законността й по същество през месец юни 2019 г. Финалът на административното дело ще е много след тази дата. Така на практика се поставя в риск летен сезон 2019 г., тъй като осигуряването на  стопани на морските плажове  гарантира сигурността на туристите с водноспасителна дейност, медицински пункт и почистване на ивицата. В противен случай плажовете се обявяват за неохраняеми, което влошава качеството на туристическия продукт. Получава се и двоен негативен ефект за държавата – веднъж се лишава от сериозни приходи от концесии, отделно трябва да отдели много средства за задължителните дейности за неохраняемите ивици.

От Асоциацията на индустриалния капитал като отговорни работодатели отбелязваме, че туризмът и съпътстващите го дейности осигуряват около 12% от БВП в страната, а летният сезон гарантира допълнителна заетост на стотици хиляди българи от вътрешността на страната. Липсата на дългосрочни инвестиции за морските плажове създава несигурност и у международните туроператори, които водят туристи у нас.

Във връзка с изложеното и предвид факта, че през изминалата година бяха постигнати рекордни резултати в привличането на чуждестранни туристи, смятаме за целесъобразно спешното последващо адаптиране на законодателството към потребностите на туристическия бизнес за постигане на навременна и облекчена концесионна процедура.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top