Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за млад мениджър

Фондация „Еврика”, съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), организира ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за млад мениджър.

Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.

Заявките-предложения трябва да съдържат информация за:
– имената и рождената дата;
– адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
– основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен;
– кратко описание на професионалната кариера;
– принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година, в т.ч.:
* бизнес резултати;
* личен принос за развитие на бизнеса;
* професионални качества на кандидата;
* иновативност, качество и бизнес съвършенство;
* социална отговорност на бизнеса;
* изграждане на партньорства.

Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите. Носителят на наградата „ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом.

Не пропускайте да изпратите заявките си до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org

Конкурс „Млад мениджър на годината” – Критерии за оценка на качествата и постиженията на участниците

1. Бизнес резултати:
* Основни характеристики на бизнеса. Номенклатура. Обем на продукцията – в стойностно и натурално изражение. Пазари. Конкурентноспособност. Растеж на бизнеса. Стратегии за развитие.
2. Личен принос за развитие на бизнеса:
* Кое оценява кандидатът като свой най-съществен принос за развитие на бизнеса.
* Мнения и оценки на партньори.
3. Професионални качества на кандидата:
* В конкретна предметна област на бизнеса.
* Управленски умения, вкл. междуличностни умения.
4. Иновативност, качество и бизнес съвършенство:
* Внедрени иновации. Организационни механизми за иновиране.
* Организацията има ли сертифицирана система за управление на качеството? Кои са най-важните организационни механизми за управление на качеството и постигане на бизнес съвършенство?
5. Социална отговорност на бизнеса:
* Организацията осъществява ли социално отговорно поведение? В какво се изразява то?
6. Изграждане на партньорства:
* Какви партньорски взаимоотношения изгражда организацията? Какъв е техният смисъл за организацията и партньорите?

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top