ЕС трябва да приложи спешно 17 мерки, за да подобри функционирането на европейските капиталови пазари и да осъществи проекта Съюз на капиталовите пазари

Европейският съюз трябва спешно да приложи 17 взаимносвързани мерки, за да бъдат премахнати най-големите бариери на европейските капиталови пазари. Това става ясно от публикувания на 10.06.2020 г. окончателен доклад на High-Level Forum (HLF) за Съюза на капиталовите пазари в Европа.

Докладът съдържа поредица от ясни препоръки, обособени в четири големи групи – създаване на жизнена и конкурентна бизнес среда; изграждане на по-силна и по-ефективна пазарна инфраструктура; насърчаване на инвестициите на индивидуални инвеститори на капиталовите пазари и преминаване извън границите на вътрешния пазар.

Стартирането на Съюза на капиталовите пазари е от изключително значение в момента, за да се ускори възстановяването на европейските капиталови пазари от пандемията, причинена от COVID-19. Ефективно работещ Съюз на капиталовите пазари би спомогнал за възстановяването на икономиката на ЕС чрез предоставяне на нови източници на финансиране за бизнеса и възможности за инвестиции за европейските граждани. Това ще бъде от жизненоважно значение за мобилизирането на така необходимите дългосрочни инвестиции в нови технологии и инфраструктура, за справяне с изменението на климата и за постигането на новата програма за т.нар. „Зелена сделка“ и дигитализацията на Европа.

„Докладът е плод на активната работа и комуникация на 28-те експерти с Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Членовете на High-Level Forum определено вярват, че препоръчаните мерки настина ще имат ефект по отношение на европейските капиталови пазари. Част от седемнадесетте препоръки, които имат пряко въздействие върху българския капиталов пазар  включват: Създаване на единна европейска точка за оповестяване и разкриване на информация от емитентите (EU Single Access Point), която да бъде използвана не само от регулатора, но и от всички заинтересовани лица; Регулирането на централните депозитари на ценни книжа и уеднаквяване на правилата за тяхната дейност; Мерки за насърчаване на застрахователите да осигурят повече финансиране за капиталовите пазари; Повишаване на финансовата грамотност и инвестиционната култура на населението в Европа, което ще доведе до подобряване на условията за достъп до капиталовите пазари на индивидуалните инвеститори и ползвателите на инвестиционни услуги.

Докладът съдържа и конкретни препоръки относно облекчаване на процедурите за достъп до финансиране на емитентите, промени в редица европейски нормативни актове, които влязоха в сила през последните години и по мнение на експерти и пазарни участници представляват сериозна пречка за ефективното функциониране на капиталовия пазар в Европа, създавайки, излишни административни тежести“, заяви Даниела Пеева, която представляваше в продължение на 6 месеца страната ни и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България в High-Level Forum CMU.

Съюзът на капиталовите пазари в Европа бе сформиран през ноември 2019 г. от 28 висококвалифицирани експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции, които дадоха своя принос, да споделят  идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюз на капиталовите пазари. Представителят на България – Даниела Пеева работи активно в подгрупа „Създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП“ под ръководството на председателя на групата David WRIGHT.

Пълният текст на доклада е поместен на страницата на Европейската комисия на адрес https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en, като Ви го предоставяме и като приложение към настоящото прессъобщение.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top