Социален, устойчив и приобщаващ план за възстановяване на ЕС

Главният секретар на АИКБ участва в панелна дискусия в рамките на Глобалната среща на върха по въпросите на производството и индустриализацията (GMIS)

Главният секретар на АИКБ, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с ресор „Бюджет“ и заместник-председател на Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP) д-р Милена Ангелова участва в панелна дискусия на тема: „Възстановяване на промишлеността в Европа и Централна Азия: Ускоряване на дигиталната трансформация за микро, малки и средни предприятия“. Дискусията се проведе в рамките на Глобалната среща на върха по въпросите на производството и индустриализацията (GMIS), която е създадена през 2015 г. като индустриална асоциация за изграждане на мостове между производители, правителства, неправителствени организации, технолози и инвеститори за овладяване на трансформациите към Четвъртата индустриална революция и към възстановяване на глобалната икономика.

GMIS е съвместна инициатива на Обединените арабски емирства и Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO). Тя предоставя на производствения сектор възможности да допринесе за глобалното добро, работещо в полза на всички, и е първата в света междуиндустриална и многофункционална платформа, която предлага глас и място за лидерите да трансформират производството, да насърчават повече инвестиции в способности, да подкрепят иновации и да стимулират глобалното развитие на уменията. Срещата на върха обединява влиятелни делегати, включително световни визионери, изпълнителни директори на експертно ниво, специалисти – изследователи и учени, като поставя производството в основата на икономическото възстановяване и правителствените политики, използвайки го като инструмент за глобално сътрудничество.

В началото на своето изказване, д-р Милена Ангелова изрази задоволство от участието си в този значим дебат, ангажиран с търсенето на адекватни решения в помощ на ММСП за справяне с коронакризата. Тя посочи, че разглежданата тема е не само интересна, но и засяга регионални аспекти. Според нея, възстановяването от последиците на пандемията ще бъде успешно само ако е придружено от преструктуриране на обществото. „ЕС прави именно това – да гарантира добро управление и същевременно, демократично развитие на страните“, подчерта тя.

За да се избегнат трайни загуби и ограничаване на промишленото производство, д-р Ангелова счита за необходимо: да се очертае въздействието на COVID-19 върху отделните сектори и вериги за доставки; да се отговори на техните специфични нужди и за успешно възстановяване на производството и заетостта; да се пре/изградят интегрираните индустриални вериги за създаване на стойност в рамките на ЕС; да се пренасочат стратегически дейности и да се гарантират доставките в сектори като енергетика, здравеопазване, фармация.

Главният секретар на АИКБ определи Плана за възстановяване на ЕС (включително: Фонда за възстановяване на ЕС от следващо поколение/Next Generation Recovery Fund) като „истински европейски отговор на пандемичната криза“. Според нея, приоритетните краткосрочно-спешни мерки, които са ключови за МСП и особено за микробизнеса, трябва да бъдат насочени към осигуряване на ликвидност, към прозрачно и своевременно отреагиране на настоящата ситуация, чрез въвеждане на справедлив лихвен процент, без създаване на неоправдани пречки и необосновани административни тежести. При това, мерките за подкрепа на ниво ЕС трябва да достигнат ефективно до МСП възможно най-бързо, като се насърчава повишаването на квалификацията и обучението на предприемачите. Развиването на ефективни IT умения чрез въздействие върху учебните програми на училищата също е от ключово значение.

„Жизненоважно е успешното утвърждаване и надграждане на цифровите умения на работната сила в ЕС за предстоящата нова фаза на индустриализация“, каза д-р Ангелова и поясни: „Настъпването на дигиталната ера може да бъде постигнато само чрез добре квалифицирана и подготвена работна сила. Пандемията ни показа, че цифровата революция е важна част от повишаването на устойчивостта на нашите общества. Подобряването на цифровия капацитет на МСП е от изключително значение и това трябва да започне от най-малко подготвените групи МСП, а именно, напр. микрофирмите и МСП в селските райони. Трябва да се гарантира свободното движение на данни. Трябва да се насърчава споделянето на данни между всички участници на пазара, за да се подобри сътрудничеството в рамките на веригите за доставки.“

Тя подчерта, че кризата с Covid-19 има дълбоко и безпрецедентно въздействие и Европа би трябвало да отговори със силен, социален, устойчив и приобщаващ план за възстановяване на ЕС, който ще подкрепи компаниите и хората. В това отношение Европейският икономически и социален комитет интегрира измерението Covid-19 във всички свои неотдавнашни становища, като посочва важността на спешната и дълбока реакция, предлагайки конкретни решения за приобщаващо и всеобхватно възстановяване.

В изказването си д-р Ангелова се спря и на други актуални проблеми на микро, малките и средни предприятия в настоящата ситуация, а именно: достъп до международни пазари; устойчивост и диверсификация на глобалните вериги за доставки; необходимост от устойчива програма за търговия и инвестиции в съответствие със Зелената сделка; кръговата икономика като практически пример за изграждане на устойчиви икономики; пазар на труда; новата стратегия на ЕС за равенство между половете; справедливо оценяване на женския труд; създаване и развитие на мрежа от „финансови омбудсмани“, координирана от ЕС; източници на финансиране за ММСП и др.

В заключение, тя обобщи: „Възстановяването от последиците на коронавирусната криза ще бъде успешно само ако е придружено от преструктуриране на нашето общество. Не можем просто да върнем това, което сме имали и били в миналото. Трябва да го преструктурираме и подобрим.“

За повече информация, вижте приложените:

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top