Представяне на Национална карта на недекларираната заетост

На 22 февруари 2021 г. от 11.00 часа Асоциация на индустриалния капитал в България организира онлайн кръгла маса за представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище, като същата съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, конкретни насоки за ограничаването й.

Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, кабинетни проучвания и дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

АИКБ – Национален център „Икономика на светло“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top