Писмо на АИКБ относно отлагателно действие (мораториум) върху прилагането на чл. 109 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

ДО                                                                         

Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ХРИСТО АЛЕСКИЕВ, МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Относно: Отлагателно действие (мораториум) върху прилагането на чл. 109, от Закона за  изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗИД на ЗДБ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Асоциацията на индустриалния капитал в България споделя изводите, подробно изложени в писмо до Вас (приложено) от Асоциация на българските авиокомпании (АБА).

Българските авиокомпании многократно предлагаха на компетентните институции работещи и прилагани в европейските страни решения за подпомагане на въздушния транспорт, които предложения бяха декларативно възприети. С актуализацията на бюджета стана ясно, че широко оповестеното подпомагане на авиопревозвачите с 60 млн. лева се отнася до текущи задължения до 31.12.2019 г., (една от силните за авиацията години) и то само за част от реализирани чартърни програми и наем на самолети към този период, което няма нищо общо с противоепидемичните икономически мерки и на практика означава, че въздушният транспорт е лишен от подпомагане за справяне с последиците от кризата. Нещо повече! За получаването на държавна подкрепа по антикризисните КОВИД – 19 мерки необходимо общо условие (условие за допустимост) е компаниите да не са били в затруднено финансово положение към 31.12.2019 г. и съответно да нямат задължения към фиска към тази дата.

С приетата в последния момент редакция на чл. 109 от Закона за  изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. нито една от авиокомпаниите няма да получи финансова подкрепа, която да компенсира загуби, предизвикани от КОВИД пандемията. Нещо повече – съгласно приетата редакция на ал. 2 евентуално ще бъдат подпомагани само компании за текущо дължими към 31 декември 2019 г. средства и то само за част от оборота за реализирани чартърни програми и наем на самолети за същата година. Ясно е, че ако се цели преодоляване на последици от кризата, то в периода преди нея подпомаганите компании следва да са били в изрядно финансово състояние, а проблемите за тях да са възникнали след март 2020 г. Ясно е също, че следва да се подпомага дейността „въздушен транспорт“, а не отделни и ограничени по приложно поле нейни съставни, каквито са чартърните програми и наемът на самолети.

На основание изложеното настояваме средствата, предвидени в чл. 109 от обнародвания в ДВ, бр. 77/16.09.2021 г. ЗИД на ЗДБ за 2021 г. да не бъдат разходвани до конституирането на 47-мо Народно събрание. Подобна стъпка е в съответствие с приетата редакция на чл. 109, ал. 1, според която предвидените средства са в общ размер до 60 000 хил. лева и ще даде възможност следващото Народно събрание да преразгледа и реши въпроса в полза на българските авиопревозвачи.

Разчитаме на отговорни управленски решения.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top