Европейският икономически и социален комитет предлага създаване и развитие на Мрежа от финансови омбудсмани във всички държави-членки на ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага създаване и развитие на Мрежа от финансови омбудсмани във всички държави-членки на ЕС. Мрежата да бъде координирана от Европейската комисия (ЕК), като целта й е да обхване достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до всички възможни източници на финансиране и да предлага системни решения за справяне с проблемите. Освен, че ще помага на МСП за достъп до средства ежедневно, такава мрежа може да оказва съдействие на ЕК при събирането и анализирането на данни, за оцени ефективността, с която банките посредници използват финансови инструменти, за да достигнат до МСП. Това заяви вицепрезидентът на SGI Europe https://sgieurope.org/, докладчик на ЕИСК https://www.eesc.europa.eu/en по Стратегията на МСП и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова по време на срещата на Европейската мрежа на пратениците на МСП (https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys_en), която се състоя в Брюксел.

„Днес повече от всякога европейските малки и средни предприятия са изправени пред предизвикателства, които изискват бързи и иновативни решения, които да им позволят да се възползват от възможностите за дигитализация и успешен преход към неутрална икономика. Те трябва да бъдат подкрепени от центровете за цифрови иновации и други мрежи и да се възползват от мерките за насърчаване, описани в Стратегията за МСП. Пандемията от COVID-19, нарастващата инфлация, безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ отразяват изключително отрицателно икономическо въздействие върху МСП. Това са фактори, които стоят в основата на спада в приходите на МСП, прекъсванията на веригата на доставки, недостиг на ликвидност, липса на ноу-хау за усвояване и ускоряване на цифровизация и други“, заяви д-р Милена Ангелова.

По думите ѝ мисията на пратениците на МСП е изключително важна, тъй като е мост между ЕК, МСП и техните представителни организации, чрез който може да се подпомогне по-бързото възстановяване на бизнеса. А докладите, които Европейската мрежа на пратениците на МСП предоставя са в основата на по-добрия маркетинг на мерките за подкрепа на МСП, които ЕК създава.

По време на срещата вицепрезидентът на ЕИСК отправи няколко предложения за подобряване работата на Мрежата и пратениците за МСП. Сред тях са взаимодействието между организациите на МСП на европейско и национално ниво и мрежата на пратениците за МСП да бъде поставено на системна и директна основа. На национално ниво всички организации на МСП да са тясно ангажирани с назначаването и следенето на пратениците на МСП, като ЕИСК се ангажира да помогне за повишаване на ефективност им.  Сред другите предложения, за което ЕК вече е уведомена, е спешно да бъде назначен и да стартира работа пратеник на ЕС за МСП, който да има оперативен статут в институциите.

От името на ЕИСК д-р Милена Ангелова приветства публикуването на така чаканата стратегия за МСП и заяви, че успешното ѝ изпълнение изисква синхронизирани действия на различни нива на управление, за което ще трябват съвместни действия между европейските институции, националните правителства и МСП. „Трябва да се осигури активното участие на организации, представляващи малкия и средния бизнес на европейско, национално и регионално ниво. Средствата, които ЕС предоставя по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. и Механизма за възстановяване и устойчивост са ключови за подпомагане и извличане на максималния потенциал на МСП. Постоянният диалог с бизнес общността и заинтересованите страни ще даде възможност своевременно да се предлагат действия за по-бързото и успешно изпълнение на стратегията за МСП“, допълни още тя.

Д-р Милена Ангелова обърна внимание на възможностите да се проучат специфичните нужди на различни подгрупи малки и средни предприятия, които имат потенциал да добавят стойност към процеса на икономическо развитие. Така ще могат да се разработят и да се предоставят ефективно портфолио от политически мерки за насърчаване на растежа на МСП. По думите ѝ дефиницията за МСП е важен инструмент за подобряване на достъпа до мерки за подпомагане и държавите-членки трябва да я прилагат, като вземат предвид собствените си национални характеристики. Пратениците на МСП са тези, които ще организират тези препоръки в конкретни политически мерки и схеми за подпомагане в съответните държави, за да отговорят на всяка конкретна ситуация.

За Европейската мрежа за пратеници на МСП

Европейската мрежа за пратеници на МСП създадена през 2011 г. като част от прегледа на Закона за малкия и среден бизнес. Основната роля на европейската мрежа е да подобрява комуникацията между ЕК, МСП и представителните организации на бизнеса. За целта тя и насърчава интересите на малкия и средния бизнес и гарантира ефективно прилагане на принципа „мисли за малкия“ в стратегията „Европа 2020“. Всяка държава-членка на ЕС има свой национален представител.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top