Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

Днес, в рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции имащи отношение към превенцията и борбата с недекларираната заетост. Представените мерки бяха свързани с увеличаване на щатния състав на ИА „Главна инспекция по труда“, организиране на регулярни информационни кампании, обучения за инспекторите. Друга група мерки бяха насочени към НАП и свързани с допълване на функционалностите на електронната й система с възможност за изпращане на информативен SMS на лицата, с който ги уведомява за регистрирания в НАП трудов договор, засилване на сътрудничеството между ГИТ, НАП и НОИ и др.

Направените предложения бяха подкрепени единодушно от участниците в заседанието, както и от представителите на засегнатите институции. Председателят на Обществения съвет и зам. -министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров посочи, че „Предложените мерки са много интересни и със сигурност ще намерят място сред политиките на визираните институции. Следва да се има предвид, че част от тях вече са предвидени за изпълнение, като укрепването на капацитета на инспекцията по труда“. Членовете на Обществения съвет предложиха допълване на част от мерките като обсъжданите нови предложения бяха свързани с направата на поведенчески анализ на целевите групи и по-засилено участие на социалните партньори в различни дискусии и формати.

Г-н Велев сподели, че е привърженик „в България най-накрая да се въведе немският опит, чийто предвестник е мярката 60/40, но тя има различен дизайн от немската практика. Предложената немска мярка е много силен стимул за изсветляване на икономиката и същата следва да бъде внедрена трайно в българското законодателство, тъй като тя подкрепя единствено изрядните работодатели“.

В рамките на заседанието беше представен и напредъка по изпълнението на проекта BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, като се посочи че същият приключва в началото на месец април и към настоящия момент почти изцяло са изпълнени заложените индикатори.

На 21 март 2022 г. предстои да се проведе последното по проекта заседание на ОС, като ръководителя на проекта д-р Милена Ангелова посочи, че работата на съвета ще продължи и след това чрез дискусии, набиране на обратна връзка и консултации.

 

АИКБ – Национален център „Икономика на светло“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top