КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЩЕ ИМА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

На днешното си заседание правителството одобри програма за компенсиране за високите цени на електроенергията за небитовите потребители и за операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за периода 1 октомври – 31 декември 2022 г. Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2023 г.

Одобрената програма доразвива предходните действащи подобни документи, разработени и приети, за да намалят негативните последици върху бизнеса от високите цени на електроенергията. От нея ще се възползват всички около 633 хиляди небитови крайни потребители, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи. Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 3. 594 млрд. лв., от които около 3.214 млрд. лв. са предвидени за компенсиране на небитовите крайни клиенти и 380 млн. лв. – за операторите. Средствата ще бъдат осигурени от допълнителни целеви вноски, които държавните предприятия от сектор „Енергетика“ ще внесат във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 250 лв/МВтч.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика между средната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи.

Компенсирането на операторите и през четвъртото тримесечие ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който се натрупва заради повишени технологични разходи. Така се ограничава необходимостта от поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число – и за битовите.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top