Нужна е култура на равенство

Д-р Милена Ангелова представи становището на ЕИСК на министерска конференция в Прага


Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането на култура на равенство – във всички етапи и сфери на личния, професионален и обществен живот, насърчавана посредством информационни кампании и насърчителни мерки, съобразени със специфичните характеристики и нужди. Тъй като е въпрос на култура, то не може да бъде постигнато чрез отделни политики и мерки, но изисква признание и постоянен ангажимент от всички участници в обществото. Това заяви по време на министерската конференция, организирана от Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз „Утрешна Европа: Равенство между половете и икономика“ д-р Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ. Тя представи препоръките и заключенията на ЕИСК от становището за засилване на равенството между половете, поискано от чешкото председателство на ЕС.

Вера Юрова, заместник-председател на Европейската комисия

Конференцията, която започна в понеделник в Прага, бе открита от заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова и събра представители на ЕК, Европейския парламент, страните-членки на ЕС и страните кандидатки, различни агенции на ЕС, неправителствени организации, социални партньори, младежки организации и редица други ключови заинтересовани страни. Целта е да се обсъди как най-добре да се насърчи равенството между половете в новите реалности със специален фокус върху икономическите и социални права. Чешкият вицепремиер и министър на регионалното развитие Иван Бартош цитира становището на ЕИСК в неговата реч при откриването.

В становището си ЕИСК призовава да се работи от ранна детска възраст за постигне на устойчива култура за равенство между половете, като се даде пример на децата в семейството за поведение, основано на равенството и се продължи през детската градина и през всички училищни етапи. Детските градини и училищата трябва да предоставят среда и обучение за култура на равенство между половете през целия живот. Комитетът призовава държавите-членки чрез своята образователна политика да подобрят образованието, като го направят неутралното както по отношение на пола, така и на знанията и социалните умения.

Д-р Ангелова даде пример с подхранването на интереса на децата към STEM (обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика – НТИМ) теми въз основа на начина, по който мозъкът им реагира, а не на техния пол. Така ще се гарантира, че техният талант и потенциал са напълно стимулирани, развити и оползотворени в полза на по-късните етапи от живота им.

Сред препоръките на ЕИСК е държавите-членки, подкрепени от Комисията, заедно със социалните партньори и съответните организации на гражданското общество, да стартират широкообхватна кампания за повишаване на осведомеността и информиране за насърчаване на културата на равенство между половете през целия живот. Тя следва да насочи вниманието на вземащите решения към състоянието и напредъка на равенството между половете във въпросните държави членки и да ги насърчи да споделят добри практики.

Равенството между половете по отношение на участието във вземането на политически решения на национално, регионално и общинско ниво е от решаващо значение, като се има предвид въздействието на политическите решения върху живота на гражданите. Увеличаването на дела на жените политици на всички нива изисква укрепване на информираността на избирателите, както и на партиите, номиниращи кандидати, и насърчаване на култура, която насърчава и позволява на жените да вземат активно участие в политическия живот.

Тъй като подобряването на равенството между половете изисква въвеждането на мерки в няколко области на политиката, ЕИСК счита, че политиците на всички равнища трябва да следват принципа на интегриране на равенство между половете и да включат равенството между половете във всички решения, включително тези относно бюджетирането, инвестициите, финансирането и обществените поръчки.

По време на речта си пред министрите от ЕС д-р Ангелова заяви, че приобщаването на пазарите на труда е още по-важно като се имат предвид предизвикателствата, причинени от застаряването на населението и необходимостта от осигуряване на квалифицирана работна сила. Премахването на всякакви пречки и предоставянето на стимули за цялостното участие на жените в пазарите на труда, независимо от професията, задачата или възрастта, е от решаващо значение. Като добри практики в това отношение тя посочи гъвкавите условия на работа, родителските отпуски и данъчното облагане, които могат да играят роля за подобряване на равенството между половете.

Според ЕИСК трябва да се гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост включват целеви действия за подобряване на равенството между половете на пазара на труда. В допълнение трябва да бъдат реализирани мерки, които да създадат подходящи условия за предприемачество и правене на бизнес, включително подкрепяща фискална рамка и премахване на пречките пред предприемачеството сред жените.

В заключението си д-р Милена Ангелова подчерта, че постигането на равенство между половете е възможно само като съвместен ангажимент и постоянни усилия на всички политически лидери и лица, вземащи решения на европейско, национално, регионално и местно ниво, заедно със социалните партньори и организациите на гражданското общество.


За повече информация вижте също:

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top