Конкурентоспособна и климатично неутрална икономика не е възможна без микро, малките и средни предприятия

Микро, малките и средни предприятия (ММСП) са от решаващо значение за развитието на конкурентоспособна, неутрална по отношение на климата, кръгова и приобщаваща икономика. За да бъдат успешни, те се нуждаят от подкрепа и подходяща среда, тъй като се сблъскват с ограничения на ресурсите като липса на персонал, на умения и ограничен достъп до информацията и знанията. За да се справят с предизвикателствата на двойната криза, породена от КОВИД и от конфликта в Украйна, ММСП се нуждаят от директна публична подкрепа на свръхвисоките разходи за електрическа енергия, природен газ, горива и суровини. Тази подкрепа следва да се предоставя като директни субсидии или чрез данъчни и ценови облекчения.

Това заяви д-р Милена Ангелова по време на международната министерска конференция „Увеличаване на устойчивостта на микро, малките и средни предприятия пред бъдещите шокове“, която се провежда в Никозия от 5 до 7 октомври. Събитието се организира от Съюза за Средиземноморието към ООН, в сътрудничество с Министерство на енергетиката, търговията и промишлеността на Кипър и Германското дружество за международно сътрудничество.

Според д-р Ангелова, въпреки сериозната ситуация, в която са поставени компаниите – увеличени цени на енергията и горивата, по-високи разходи за суровини, нарушени вериги на доставки, микро, малките и средни предприятия имат и нови възможности. Но за да се възползват от тях, ММСП се нуждаят от подкрепа за преодоляване на предизвикателствата, които срещат в пет области – достъп до финансиране, въвеждане на дигиталните технологии, публична подкрепа, недостиг на човешки ресурси и специфични потребности на различните под-групи ММСП.

В становището си тя изтъкна, че продължителният период на криза е свил ликвидността на по-малките компании, увеличил е допълнително дълговете им, като някои дори е изтласкал към фалит. По думите ѝ, за да се преодолеят тези негативи, най-спешната цел е да се възстанови нарушената бизнес среда. Като пример д-р Милена Ангелова даде необходимостта да бъдат опростени изискванията за кандидатстване по различни програми и инструменти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и намаляване на административната тежест. Като допълнение тя обърна внимание на националните регулаторни рамки, които трябва да улесняват организираното излизане от пазара на губещите предприятия чрез опростени процедури и леки административни разходи.

Сред другите съществени проблеми за компаниите са недостигът на работна ръка и липсата на умения в част от наетите лица. В становището, което Милена Ангелова представи, ЕИСК приветства обявените от ЕК пакети, чрез които се възприема конструктивен и последователен подход към миграцията на работници към Съюза. С набиращите скорост дигитален и зелен преходи и във време, когато недостигът на работна ръка и умения е очевиден във всички сектори на икономическата дейност, тези пакети могат да изиграят сериозна роля при подпомагане на компаниите.

По време на конференцията главният секретар на АИКБ обърна внимание, че зеленият и дигиталният преход са тясно свързани и за да се осъществят успешно от микро, малките и средните предприятия е необходима широка информационна кампания и обществена подкрепа.

В заключение д-р Ангелова отбеляза, че положителното социално-икономическо въздействие на микро, малките и средните компании в регионален аспект са отчита от всички държави. Тя приветства действията за създаване на благоприятни условия, чрез които компаниите да излязат по-силни и в добра форма от кризата, за да допринесат за конкурентно, приобщаващо, неутрално по отношение на климата и богато на работни места икономическо възстановяване.

По време на форума бяха обсъдени основните ограничения, забавящи развитието на компаниите, като липсата на достъп до финансиране, неблагоприятната бизнес среда, голямата разлика в развитието им в отделните региони, дигитализацията и зеления преход.

За повече информация вижте СТАНОВИЩЕ на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) „МСП, предприятия от социалната икономика, занаяти и свободни професии / „Подготвени за цел 55“ (становище по собствена инициатива)“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.09.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top