АОБР: Протестираме срещу подхода да се обсъждат числа, за които не е ясно как са получени

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно тавани на приходите на производителите на електрическа енергия

Изх. № 03-00-30/25.10.2022 г. ДО Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОПИЕ: Г-Н НИКОЛА СТОЯНОВ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-ЖА ИВА ПЕТРОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-ЖА ЛЮБОМИРА ГАНЧЕВА,
СЕКРЕТАР НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: ТАВАНИ НА ПРИХОДИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА,

На среща в Министерството на енергетиката, проведена на 21 октомври 2022 г., беше представен изменен вариант на таваните на приходите на електропроизводствените предприятия, като не беше представен в подробности механизмът за компенсиране на небитовите крайни клиенти за цените на електрическата енергия. Не е възможно да се води сериозен разговор, без да са известни както приходната, така и разходната част. Протестираме срещу подхода да се обсъждат числа, за които не е ясно как са получени!

На последното заседание на Кризисния щаб, проведено на 13 октомври 2022 г., беше обсъдена ревизия на тези тавани в посока на тяхното намаляване. Вместо това, те са на практика запазени, за някои производители са увеличени, а други производители са практически изключени. Този подход е недопустим! По този начин се намаляват средствата, които да осигурят финансирането на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия. Припомняме, че тези средства не са помощ от енергетиката за бизнеса, а са средства на бизнеса, получени в енергетиката, поради съществуващи пазарни изкривявания! Намираме така предложените тавани на приходите за необосновани.

Възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от 180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв. лв./MWh + разходите за емисии. Не виждаме какви промени са настъпили за десет дни, за да се предприеме двукратно увеличение на прага, намалявайки вноските във ФСЕС.

Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите.

Намираме определянето на таван на приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно.

Същото важи и за ядрената централа. Таванът на приходите е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и разходите за задължителните вноски във фондовете за управление на РАО и извеждане от експлоатация. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите на ядрената централа следва да е поне с 1/3 по-нисък.

Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища.

От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент 1854. Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на икономиката!

Изразяваме енергичния си протест срещу тези стойности на таваните на приходите и настояваме за ревизирането им в най-кратки срокове, за да оцелее българската икономика!

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ,

Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top