Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34

Следва пълният текст на Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27.10.2022 г.:


Изх. № 310/07.11.2022 г.

ДО

Г-Н  МАРТИН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На Ваш изх. № кип – 48-253-01-1 от 01.11.2022 г.

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Асоциацията на индустриалния капитал в България убедено подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27.10.2022 г.

Споделяме мотивите на вносителите и сме удовлетворени от факта, че този законопроект е насочен към промяна на модела на издаване и администриране на ваучери от хартиен носител към изцяло дигитална процедура. Смятаме, че това решение съответства на съвременните условия и отчита интересите на всички ангажирани страни работници, оператори, работодатели, държава.

Дигитализацията на процедурите, уреждащи издаването и администрирането на ваучери, според нас ще улесни достъпа и оперирането с тях, ще засили доверието и прозрачността и не на последно място ефективността – все основания да изразим нашата подкрепа.

След приемането на законопроекта изразяваме готовност да участваме в изготвянето на съответните изменения в Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, за да се постигнат целените резултати в тяхната пълнота.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top