Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит могат да дадат бърз отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка

Краткосрочни курсове за обучение, даващи специфични знания и практически умения, могат да са иновативния инструмент, чрез който да се постигнат бързи резултати в отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка. Т.нар. микроудостоверения са заложени в Европейската програма за умения от 2020 г., чрез която се цели насърчаване на ученето през целия живот. Асоциация на индустриалния капитал в България следи отблизо и ангажирано процесите, които се развиват в системите на образованието и обучението на възрастни, като подкрепя всяка политика или нов инструмент, който може да доведе до повишаване на компетентностите на работната сила и да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от недостига на квалифицирана работна ръка и недостиг на умения, в рамките на проекта, изпълняван от АИКБ, беше разработена пилотна система за въвеждане на микроудостоверения при спазване на основните принципи в приетата през юни 2022 г. Препоръка на Съвета за Европейски подход към микроудостоверенията. Гъвкавостта и бързият отговор на нуждите на работодателите са сред основните предимства на микроудостоверенията, но трябва да се работи повече за изграждането на доверие между всички участници в този процес, като социалните партньори следва да намерят своето ключово място при изпълнение на препоръката. Затова и АИКБ е първата организация, която поставя пряко темата за въвеждането на този нов инструмент в България и очаква да се постигне консенсус между всички заинтересовани партньори по основните предизвикателства, които предстои да се обсъдят по време на кръглата маса“, посочи д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ при откриването на организираната на 25.11.2022 г. кръгла маса.

По време на кръглата маса се стартира широка обществена дискусия по темата, като присъстващите представители на основните заинтересовани институции бяха провокирани да представят своята визия за възможните начини за прилагане на микроудостоверенията.

Отдавна работя в сферата на пазара на труда и мога да ви уверя, че в България имаме уникално сътрудничество между държавните институции и социалните партньори. Считам, че именно то ще е в основата на успешното реализиране на процеса по разработване на политиката и инструментариума за организирането и въвеждането на микроудостоверения. Изключително благодарна съм за предоставените от АИКБ анализи и предложения за промени в нормативната рамка“, каза заместник министърът на труда и социалната политика г-жа Наталия Ефремова.

През последното десетилетие, записването в дълги образователни и обучителни програми постоянно намалява, като през 2021 г. в центровете за професионално обучение и професионалните училища, предоставящи курсове срещу заплащане, са придобили степен на квалификация 8404 в сравнение с например 2012 г., когато в такива обучения са били включени 25 379 лица.

Динамиката на пазара на труда, новите работни места, все по-голямата дигитализация на процесите изискват и ускорени обучения, които да удовлетворят нуждите от специфични умения в рамките на броени дни.

В отговор на тази нужда бяха потърсени решения за по-краткосрочни и по-целенасочени курсове с потенциал за постигане на по-бърза възвращаемост на инвестициите.

„Забележителен е фактът, че в България се заговори за стартиране на мерки като микроудостоверения още преди ЕК да излезе с препоръки към страните членки. В момента сме изправени пред предизвикателството да намерим най-подходящото им място между системата на образованието и пазара на труда“, посочи г-жа Ваня Тивидошева, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието, която допълни, че „Министерството стартира работа по изготвяне на изменение и допълнение към Закона за професионално образование и обучение, за да може до края на октомври 2023 г. да активираме ученето през целия живот“.

По време на провелата се дискусия стана ясно, че въвеждането на подобни инструменти за бързи пътеки на обучение е крайно необходимо на бизнеса, тъй като те предоставят уменията, които водят до работа, особено за маргинализираните групи от населението.

В дискусията взеха участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top