Представителите на АИКБ бяха преизбрани в ръководството на SGI Europe (Услуги от Общ интерес Европа) – социален партньор на европейско равнище

Проведеното днес, 8 декември 2022 г. в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра ръководен екип за следващите три години, в състав: председател – г-н Паскал Боло (който е вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на Френската секция на SGIEurope), д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, за вицепрезидент до 2025 г., г-н Филипо Брандолини (Италия) и г-н Ингберг Либинг (Германия). Предвид важните решения относно справянето с настоящата криза, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.

Инж. Стефан Чайков, член на УС на АИКБ и председател на Българска браншова камара „Пътища“, отново бе избран за зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие и доц. д-р Борислав Великов – член на НС на АИКБ от „Българска асоциация по водите“ отново бе избран за зам.-председател на работната група по водни ресурси. Г-жа Росица Стелиянова – директор Програми и проекти на АИКБ бе избрана да ръководи Работната група по професионално образование и обучение на SGI EU.

Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.

По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков, доц. Великов и г-жа Стелиянова, бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари за досегашната съвместна работя и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.

SGI Europe е европейска асоциация, представляваща предприятия, които извършват услуги от общ интерес, независимо от тяхната собственост или статут. Тя е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGI Europe Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top