АИКБ посочи облекчаването на трудовата имиграция и стартирането на повече програми за обучение като ключови за пазара на труда в България


Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ.

            „Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев.

            Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си.

Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ.

„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова.

Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на обучения с ваучери чрез електронна система.

По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност,  утвърждаване и стартиране на Националния план за действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. „професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top