АИКБ с предложения за преодоляване на недостига на работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет на Община Стара Загора г-жа Мария Динева.

Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация.

За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение.

През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското законодателство за ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

През 2023 година Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции.

Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси.

Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други.

Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост.

Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Община Стара Загора, РУО – Стара Загора, ДБТ – Стара Загора и други. Те представиха различни възможности за бизнеса по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на връзката между бизнеса и образованието, Програмата за развитие на човешките ресурси и мерките за привличане на инвестиции в Община Стара Загора.


За допълнителна информация, разгледайте презентациите:

Повече за отзвука в медиите от събитието в гр. Стара Загора, проведено на 03.02.2023 год. може да прочетете в следния материал.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top