Предстояща пресконференция „Овладяване на технологиите: Значението на развиването на основни дигитални умения за конкурентоспособна икономика“

На 26.05.2023 г. (петък) от 11:00 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ № 15 ще се проведе заключителна пресконференция за отчитане на постигнатите резултати по изпълнявания от АИКБ проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Съвместните усилия на експертите на АИКБ и ангажираните синдикални партньори в лицето на КНСБ и КТ „Подкрепа“, както и на държавните институции МТСП и НАПОО доведоха до пълно изпълнение на заложените индикатори, като бяха валидирани 65 унифицирани профила на дигиталните умения за идентифицираните ключови професии/длъжности в общо 13 ключови за развитието на българската икономика сектора; бяха разработени и одобрени 13 секторни квалификационни рамки и учебни програми и съдържание; бяха внедрени 4 модела за социално партньорство. Бяха успешно разработени 4 инструмента за тестване на дигиталните умения, един от които онлайн инструмент.

Още при планиране на проектните дейности АИКБ заложи разработването на модели за въвеждане на микроудостоверения и на индивидуални сметки за обучение с цел стимулиране на ученето през целия живот. Работата по тях изпревари с няколко месеца представянето на двете препоръки от страна на Европейската комисия за прилагането им от държавите членки. В рамките на проекта бяха успешно разработени три модела за работа и издаване на микроудостоверения и два модела за индивидуални  сметки за обучение, с което първи поставихме началото на задълбочен диалог по тези теми. Всичко това стана възможно благодарение на професионалната работа и отговорно отношение на включените общо 63 експерти, от които 38 функционални и браншови експерти и специалисти, които работиха на терен с повече 148 предприятия от 13-те пилотни сектора по проекта и с над 530 заети лица в тях.

АИКБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top