Нужни са ни спешни мерки за изграждане на интелигентен подход към потреблението на вода

Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова взе участие в кръгла маса по темата в ИУ - Варна


„Трябва спешна промяна в поведението на цялото общество, за да възприеме всеки гражданин подход на ефективно потребление на водните ресурси. Само по този начин България ще се справи с все по-сериозните предизвикателства поради недостига на вода, наводненията или влошеното качество на водите. Човешкото въздействие и изменението на климата увеличават недостигът на вода в световен мащаб, както и Европа, където водният стрес засяга около 20% от територията и 30% от населението.“ Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), по време на кръгла маса „Устойчиво потребление в градската среда – регионални различия“.

Тя представи изготвеното от нея становище на ЕИСК, което призовава за разработване и бързо прилагане на конкретни мерки за повишаване на осведомеността относно ефективното потребление на вода и за насърчаване на технологичните иновации за повишаване на водната ефективност в производствените системи, както и за стратегии за свеждане на отпадъците до минимум и за тяхното рециклиране. В съответствие с прилагането на принципа „замърсителят плаща“, документът призовава за решителни действия за ефективно управление и потребление на водите.

Асоциация на индустриалния капитал в България представлява доставчиците на услуги от общ интерес – като Българската асоциация по водите, Веолия България, Асоциацията на водоползвателите и др. Именно за това тя работи за прилагането на мерки, с които потреблението на вода да стане по-ефективно, да се повиши осведомеността на потребителите относно техния воден отпечатък и да се допринесе за постигане на „общество с интелигентен подход към водите. Подробно разписаните предложения и идеи за оптимизация са разделени в 2 основни групи – мерки, насочени към насърчаване и насочване на потребителите към ефективно потребление на вода и мерки, насочени към подобряване на наличието, достъпността и ефективността на водата.

За постоянно подобряване на наличието, достъпността и ефективността на водата е необходимо ЕС, държавите членки, компетентните органи, ВиК операторите и всички страни, участващи в процеса, да полагат усилия, в рамките на своите правомощия. По‑доброто опазване на ресурсите от питейна вода, преминаването към кръгово управление на водата, осигуряването на обществено водоснабдяване с услуги на справедлива цена и предотвратяването на водната бедност са основни елементи от този процес.

Сред другите дискутирани теми бяха още нагласите и устойчивото потребление в градска среда и знанията на домакинствата за устойчиво потребление. Беше представена и специална уеб-апликация за мотивиране към по-екологично поведение в ежедневието.

Участие в кръглата маса взеха представители на катедрите по маркетинг от Икономически университет – Варна, Стопанска академия – Свищов, УНСС, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна, сдружение "Няма невъзможни неща" и други заинтересовани страни. АИКБ активно си партнира с висшите учебни заведения в страната за насърчаване и развитие на взаимодействието между бизнеса и научната общност.

Повече информация може да откриете в становището на ЕИСК по темата.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top