Покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход

Благодарение на последователните усилия на АИКБ  Министерството на енергетиката отново обявява покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалните планове за справедлив преход. Прилагаме я към настоящото писмо.

Министерството на енергетиката е определено за отговорно ведомство по изготвянето на териториални планове за справедлив преход за трите области – Стара Загора (и следните прилежащи общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа), Перник и Кюстендил. С активното участие на заинтересованите страни документите са в процес на преработване с цел отчитане резултатите от актуализацията на Националния план енергетика и климат и тези от работата на Комисията за енергиен преход.

АИКБ вярва, че чрез повишаване на информираността и прозрачността ще се даде възможност на повече участници да подават проектите си и в честна конкуренция да се избират и подкрепят най-добрите от тях, така че бъдещето на въглищните централи да е управляем преход постигнат с обществено съгласие.

В рамките на настоящата покана се събират заявления за интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия (по смисъла на Закона за счетоводството) във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора. Включването на възможност за нови производствени инвестиции от големи предприятия, след одобрението на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора, няма да изисква нито изменение на съответния списък в Териториалния план, нито изменение на плана. Подадените заявки за инвестиционни намерения(или идентифицирани в последствие, след одобрение на проекта на Териториален план) ще бъдат включени в индикативния списък с производствени инвестиции, които следва да преминат процес на избор и оценка, при прилагане на механизма на управление на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора, удостоверяваща съответствие с критериите в Регламентите на ЕС, заедно с проверка на тяхното съответствие с приложимото право на ЕС, включително правилата за държавна помощ.

Заявления за интерес по настоящата процедура се подават в приложения формат. Допустими участници са големи предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, а именно, предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Предложения по настоящата покана се попълват съгласно приложения образец и се подават в срок до 6 ноември 2023г. на следния електронен адрес: tpsp@me.government.bg.

АИКБ призовава предприятията да бъдат активни, да кандидатстват и заявят интерес за инвестиционни намерения, като ще Ви бъдем благодарни, ако при изпращане на Вашите предложения, копирате и електронния адрес на АИКБ.

Повече информация ще откриете тук.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top