Д-р Милена Ангелова: Необходим ни е Национален пакт за устойчивост на МСП

Предприятията имат нужда от достъп до устойчиво финансиране, сигурна бизнес среда, лесни и предвидими правила

За българските предприятия е изключително важно сключването на Национален пакт за устойчивост на МСП. В него трябва да има записан ясен ангажимент за информиране и консултиране на МСП и че данните, изисквани от тях по отношение на нефинансовото отчитане няма да надвишават заложените в очаквания доброволен стандарт за МСП, както и че ще се спазват предвидените в европейското законодателство срокове. Това заяви главният секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) д-р Милена Ангелова по време на третото издание на форума Powers Summit. Тя участва в панела „Устойчиво развитие“, заедно с представители на Българска мрежа на глобалния договор на ООН, БСК и ИДЕС.

Изтощени от множеството кризи, българските компании са концентрирани върху своето възстановяване и се нуждаят от достъп до устойчиво финансиране, сигурна бизнес среда и лесни и предвидими правила за правене на бизнес.

Постигането на целите, свързани с устойчивост и развитие, икономически растеж и достойни работни места може да бъде реализирано посредством европейските програми, като ключова роля тук могат да изиграят ресорните министерства. По думите на главния секретар на АИКБ, министерствата могат да планират и извършват информационни кампании, чрез които да помогнат и насърчат компаниите да прилагат решения за внедряване на устойчиви практики, кръгова икономика и енергийна ефективност. „Но всичко това изисква инвестиции. По данни на ЕК, бизнесът има нужда от допълнителни 620 млрд. евро годишно за инвестиции. Затова сред предложенията ни е да се направи преглед възможно ли е и откъде да се пренасочи допълнителен ресурс за грантово финансиране на предприятията, чрез който да се реализират тези устойчиви инвестиции“, допълни още д-р Ангелова.

Според Асоциация на индустриалния капитал в България, трябва да се създаде информационен портал за отчитане на устойчивостта и да се положат всички възможни усилия за допълнително облекчаване на административните дейности, така че от малките и средни предприятия да бъдат освободени времеви, финансови и човешки ресурси, които те да насочат към постигане на устойчивост.

Всички лектори в панела единодушно подкрепиха три ключови за страната ни приоритета, които не търпят отлагане и по които трябва в следващите 6 до 12 месеца да се вземат конкретни решения. Първият приоритет е спешно стартиране и изпълнение на мерките за подкрепа на бизнеса по европейските програми и по ПВУ и увеличаване на предвидения за тях ресурс, за да се ускори устойчивия преход. Ускоряване на работата по транспониране на Директивата CSRD, с ясен ангажимент за спазване на минималните предвидени изисквания в нея, на преходните периоди, и създаване на единна входна точка за публикуване на годишните доклади за дейността на дружествата, също е част от този важен за предприятията приоритет.

Като втора много важна задача беше посочено ускоряването на работата по създаване на депозитна система в България и промяна в методиката на изчисляване на такса битови отпадъци на база генериран отпадък.

И третият приоритет е създаване на Консултативен съвет към Министерски съвет, включващ представители на заинтересованите страни, който да обедини усилията на всички организации, работещи активно за постигане целите на България към Глобалните цели.

Представители на законодателната и изпълнителната власт в модула бяха народните представители Томислав Дончев, Гроздан Караджов, Искрен Митев, както и министрите Кирил Вътев, Юлиян Попов, зам.-министър Георги Клисурски и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков. Всички те обявиха, че ще работят за реализиране на приоритетите на индустрията.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top