Предстояща пресконференция - АИКБ стартира проект за балансиране на пазара на труда и развитие на човешките ресурси


На 26.02.2024 г. (понеделник) от 11:00 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта на АИКБ BG05SFPR002-1.005-0004 „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси: Рейтинг и инструменти за повишаване на привлекателността на ключови професии; пилотно внедряване в практиката и мултиплициране за балансирано осигуряване на квалифицирани кадри и учене през целия живот; ограничаване и превенция на недекларираната заетост и подпомагане на предприятията и заетите лица за успешен двоен преход“ съфинансиран от ЕСФ+ чрез Програма “Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027”.

Проектът има за цел отчитане и интегриране на въздействието на дигиталната трансформация, зеления преход и новите форми на труд върху предприятията и заетите в тях, като чрез разработване и надграждане на инструменти и модели ще се стреми да допринесе за постигане на баланс на пазара на труда и осигуряване на мотивирани човешки ресурси с необходимите професии и умения за 17 ключови за българската икономика сектори.

В рамките на проекта ще се развият, надградят и адаптират разработени от АИКБ иновативни инструменти, като Композитния индекс „Икономика на светло“, Под-индекса „Заетост на светло“ и Рейтинга на привлекателността на професиите. Ще се разработят и нови инструменти като секторни квалификационни рамки, модели за повишаване на привлекателността на професиите, менторство и наставничество.

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Васил Велев, председател на УС на АИКБ;
  • Доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта;
  • Николай Найденов, заместник министър на труда и социалната политика;
  • Пламен Димитров, президент на КНСБ;
  • Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа;
  • Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ПРЧР 2021 -2027 г.

АИКБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top