Международна конференция на тема:


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организират конференция на тема: „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“, която ще се проведе на 15 април 2024 г. в хотел София Балкан Палас в гр. София.

Целта на конференцията е да надгради Европейската стратегия за икономическа сигурност чрез далновидно стратегическо планиране, основано на оценка на заплахите, рисковете и възможната уязвимост в този икономически сектор. В тази връзка се поставя  специален акцент върху енергийните доставки на стабилни, предвидими и достъпни цени, които идват от устойчиви източници, превърнали се в крайъгълен камък на конкурентоспособността на европейската индустрия. Необходимостта от устойчив енергиен микс и енергийни системи, включително решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници е един от основните фактори, които ще определят европейската конкурентоспособност през следващите години.

Конференцията на високо равнище ще събере европейски и български заинтересовани страни, политици, представители на индустрията, организираното гражданско общество, академичните среди и медии, за да обединят усилията си за:

Обсъждане на въпроса как най-добре да се използват откроилите се възможности, в контекста на глобалните предизвикателства, въз основа на цялостната оценка на „силните страни“ на ЕС в рамките на „Европейската стратегия за икономическа сигурност в областта на енергетиката“;
Свързване с регионалните/местните заинтересовани страни и идентифициране на пътищата за трансфер на знания и обмен на най-добри практики, свързани с устойчиви енергийни системи и начини за съхранение;
Фокус върху особеностите на българската енергетика.

Разгледайте проекта на програма за събитието.

Желание за присъствие на конференцията заявете тук

Повече информация за събието следете тук, както и нашите канали.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top