Организацията за индустриално развитие на ООН и Асоциация на индустриалния капитал в България обсъдиха възможностите за насърчаване на конкурентоспособността на реалния сектор


На среща с генералния директор на Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) г-н Герд Мюлер делегацията на АИКБ в състав г-н Кирил Желязков – член на УС, доц. Милена Ангелова – главен секретар, г-н Иван Добрев – изпълнителен директор на КЦМ и г-н Юлиан Маринов – управител на Екопласт обсъдиха възможностите за насърчаване на реалния производствен сектор посредством развитието на стратегически партньорства и включване в устойчиви вериги на доставки. В срещата взеха участие и постоянния представител на България в ООН и UNIDO Н.П. г-жа Емилия Кралева, г-н Йозеф Карл Пеликан – директор на кабинета на Генералния директор, г-н Мануел Матиат – главен съветник и г-жа Анна Обретенчева – втори секретар.


Двете организации имат споразумение за сътрудничество от 2016 г. Обединявайки публичните компании и доставчиците на услуги от общ интерес, които са пионери в областта на устойчивото развитие, АИКБ е естествен лидер в осъществяването на зеления преход с фокус върху насърчаване на конкурентоспособността. Посредством активната си позиция като водеща работодателска организация в България и чрез широката си мрежа от международни контакти – включително в рамките на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, на Европейския икономически и социален комитет и на SGI EU, АИКБ работи за насърчаването на предприемачеството, на иновациите, чистите технологии и развитие на кръговата икономика. Доц. Ангелова информира г-н Мюлер за последните инициативи на АИКБ:
⦁    За намирането на решения за устойчиво и ефективно осигуряване на енергия – посредством комбинирането на енергията от ВЕИ със системи за съхранение на основата на оловно-кисели батерии. Тази технология е независима от вноса на критични материали и позволява впечатляващите 99% рециклиране;
⦁    Работата по въвеждане на практика на кръговата икономика в България посредством системи за разделно събиране и управление на отпадъците.
⦁     Напредъка по постигането на интелигентно и ефективно потребление на вода и водещи примери за публично частно партньорство. 
Г-н Мюлер представи възможностите средствата, които държавите-членки задължително трябва да инвестират за подпомагане на развиващите се държави да бъдат инвестирани в двустранни проекти, управлявани и гарантирани от UNIDO и изпълнявани от български фирми в целеви държави. Той оцени високо първият такъв проект, подкрепен от България и насочен към възстановяването на Украйна и подчерта, че съществуват множество интересни възможности за подобни проекти – например в Близкия Изток и Африка, така че да се осигури достъп до критично важни ресурси. Г-н Желязков покани г-н Мюлер да посети България.

По-късно, делегацията на АИКБ взе участие във Втората регионална конференция за насърчаване на иновациите и чистите технологии, в рамките на която компаниите имаха възможност за реална дискусия по възможностите за подобряване на конкурентоспособността посредством прилагането на зелени технологии. Доц. Ангелова представи постиженията на АИКБ в тази насока, като подчерта работата на Асоциацията специално за осигуряването на таланти и квалифицирани човешки ресурси посредством повишаването на привлекателността на професии необходими за развитието на ключови за България сектори и за насърчаване на дигиталните умения.
В заключение, г-н Мюлер изказа специална благодарност за сътрудничеството с България и подчерта важността на участието на реалния производствен сектор за постигането на устойчиво индустриално развитие.


 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top