Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

В писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Документът е подписан по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ от председателя на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, ротационен председател на АОБР за 2017 година.

„Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и умения“, се подчертава в писмото. „Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и научно-изследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална наука. За съжаление, налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус не толкова върху качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания.“

В заключение работодателите споделят своята убеденост, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в България. Според АОБР предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните изследвания, без да ограничават демократичността в академичното управление.

За повече информация вижте пълния текст.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top