Становище на АИКБ относно Рамкова позиция на РБ по Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за подобряване на баланса между половете

АИКБ остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция като настоява представените по-долу факти и аргументи да бъдат отразени в документа.

На 17.11.2016 г. бе приета Стратегия за развитие на капиталовите пазари в Република България, подкрепена единодушно от всички заинтересовани. Тя не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните 10 г. се води дискусия по този въпрос в рамките на ЕС и винаги заключението е това участие да се насърчава посредством доброволни действия и разпространение на добри практики.

В условията на системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на допълнителни ограничения върху подбора на кадри е тежко бреме за бизнеса. Освен това, подобно изискване, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.

Нещо повече: с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 03.06.2016 г., чл.100н, ал.12, беше предвидено изрично изключение за малките и средните предприятия. За административните, управителните и надзорните органи на онези от тях, които са публични дружества, не се прилагат политиките относно възраст, пол, образование и професионален опит. Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП, за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.

За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит. Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на капиталовите пазари.

За повече информация вижте приложеното становище.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top