Писмо на АОБР до Министър-председателя относно проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Следва пълният текст на писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до Министър-председателя на Република България относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, категорично подкрепяме публикувания за обществено обсъждане на 19.04.2017 г. проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г.

Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на Република България и редица нормативни актове. Нещо повече – приемането на проекта на ПМС ще бъде стъпка към реализацията на заявения в Управленската програма на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ (2017-2021) политически ангажимент за намаляване на административната тежест.

С предвиденото ограничение се избягва превръщането на таксите в скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на националното и европейско законодателство относно размера на данъците и таксите. В съзвучие с правото на Европейския съюз, се елиминират случаите на плащане на две високи по размер такси при апорт и при ипотекиране на един и същ недвижим имот. Държавната такса по вписване на ипотеки нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Същевременно, размерът на таксите, събирани от Агенцията по вписванията за вписване на тези обезпечения, не съответства на разходите за предоставянето на услугата.

Във връзка с горното, настояваме промените в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, да бъдат разгледани и приети приоритетно от Министерския съвет, с цел постигне на отговорно и справедливо решение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.,
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top