„Заедно за здраве” – „Център за превенция на здравето“ отваря врати по идея на АИКБ

Центърът е създаден по инициатива и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията по трудова медицина. Причината – липсата на системни грижи за здравето на работещите, както и ефективност на здравната система в областта на профилактиката.

Проблемите на превенцията на здравето и поддържането на работоспособността на заетите бяха поставени на заседание на националния съвет на АИКБ. В качеството си на социално отговорна работодателска организация Асоциацията организира през месец януари 2016 г. кръгла маса с участието ръководствата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, заинтересованите агенции и всички национално представени работодателски и синдикални организации на тема: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“ с акцент върху експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа. Констатирано беше, че досегашният модел на превенция на здравето на работещите не е ефективен. Нарушени са основни принципи на превенцията – не се идентифицират рисковите групи във връзка с факторите на работната среда и социалните фактори, изискващи специфично внимание, отсъства проследяване на здравното състояние на работещите в динамика и персонифицирана грижа и отговорност за него и др.

За разлика от нарастващото внимание на европейските страни към превенцията на здравето, у нас съотношението на разходите за профилактика към разходите за лечебна дейност непрекъснато намалява. Нормативната уредба и институционалната подкрепа на превенцията на здравето при работа не отговарят на потребностите. Наредбата за предварителните и периодичните профилактични медицински прегледи е от 1987 г. и не съответства на организационния подход и по съдържание на съвременните изисквания и медицински практики. В резултат превенцията на здравето на работещите у нас е далеч от европейските норми, където въз основа на подробно разработени стандарти за периодичност и обхват на прегледите, и с определена с тях апаратура, се осъществяват скринингови прегледи за идентифициране на ранната симптоматика на възможните увреждания във връзка с условията на труд, като се отчитат възрастовите промени и индивидуалната чувствителност на работещия.

Основен проблем за страната остава и ранната разкриваемост на заболяванията, свързани с условията на труд и възможността за своевременно предприемане на адекватни мерки и липсата на проследимост на процесите във времето.

Водейки се от принципа на добрите здравно-осигурителни системи – повече пари в превенцията – по-малко за лечение, който е в основата на тяхната ефективност, АИКБ реализира тази идея на практика, като подкрепи създаването и регистрирането на медицински център, чиято основна функция е навременна и проблемно насочена профилактика с цел поддържане на здравето и дееспособността на мениджъри и работещи.

Центърът е създаден по модел на немските и австрийските центрове за превенция на здравето, където с подкрепата на АИКБ, специализираха лекари от основния екип.

Задача на Центъра за превенция е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми.

Честотата на последващия скрининг се определя индивидуално, въз основа на съвременни медицински стандарти и резултатите от прегледите и изследванията.

При необходимост от допълнителни прегледи и специализирани изследвания или лечение в клинични условия ЦПЗ организира и координира приема.

Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти, в т.ч. за оценка на сърдечно-съдовата система, зрителната система, белодробната система с функционално изследване на дишането, слухово-вестибуларната система, нервна система и др.

По модела на превенцията в европейските страни периодичните медицински прегледи във връзка с условията на труд на работещите се извършват от мобилен екип на място със съвременна мобилна медицинска апаратура за изследване на зрение, слух, бял дроб, периферна нервна система и др. Свързаните с условията на труд прегледи се ползват за оценка на индивидуалното влияние на работата върху физическото и психическо здраве на всеки работещ, на ранното разпознаване на свързаните с условията на труд увреждания на здравето и установяване дали работата води до повишен риск за здравето на работещите. Обхватът им се определя на базата на конкретните опасности/рискове, при които изпълнява работата си лицето. Прегледите се провеждат на базата на трудово-медицински стандарти, съдържащи указания за анамнеза във връзка с условията на труд, снемане на статуса, обхват на изследвания, апаратура която се изисква за тези изследвания, противопоказни заболявания, задължително заключение от извършващия прегледа, с препоръки за мерки към работното място във връзка с констатираните отклонения или ранни увреждания, както и последващ период за здравно наблюдения и др.

Практика е да се обсъждат с работодателите препоръки за опазване на здравето, с акцент върху адаптиране на хората с увреждания за определеното работно място и консултации на самите работещи.

Идеята е Центърът в началото да предоставя услуги на персонала в най-рисково положение – мениджърите, като с течение на времето да разшири дейността си към максимален брой работещи. По предварително съгласувани графици вече се провеждат прегледи от мобилни екипи по предприятия.

ЦПЗ работи, както въз основа на годишен абонамент, така и по заявки и договаряне. За целта са разработени различни скринингови пакети, съобразно възраст, пол и рискови фактори от социалната и работната среда, както и обхват и съдържание на отделни прегледи, всички в съответствие с приетите медицински стандарти.

За абонатите и наблюдаваните лица се създава и води здравно досие. Предвижда се всеки пациент на ЦПЗ да има достъп до данните от досието по всяко време по интернет. Центърът за превенция на здравето е разположен в бизнес-сградата на „НИПРОРУДА” на бул. „Ал. Стамболийски“ №205 Б.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top