АИКБ предложи на МТСП и социалните партньори своите три сценария за МРЗ

Индикативният й размер за следващата година е 385,50 лв. по първия сценарий; 487, 76 лв. по втория и 500,52 лв. по третия. От АИКБ настояват „класът“ за прослужено време да отпадне и да бъде включен в основното възнаграждение

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо до г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, с което изразява „значително удовлетворение“ от неговото писмо от 30 юни 2017 г., с което се предлага проект на „Рамково споразумение“ между синдикатите и работодателите за процедура и механизъм за определяне на МРЗ. Според АИКБ, с това писмо МТСП е извадило преговорите за механизма на определяне на МРЗ в България „от задънената улица, в която те бяха попаднали за кой ли път“. АИКБ потвърждава готовността си да участва конструктивно в по-нататъшните преговори по тази изключително важна тема за българската икономика.

На второ място, без да подценява по какъвто и да е начин компетентността на МТСП АИКБ предлага в случай на непостигане на споразумение, служебното предложение до Министерския съвет за размера на минималната месечна работна заплата в страната да се внася СЪВМЕСТНО от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и от Министерството на икономиката (МИ).

По механизма за определяне на МРЗ, коментирайки предложените от МТСП три ориентировъчни сценария за определяне на „репери“ за размера на МРЗ, АИКБ на практика внася три свои алтернативни сценария. Те имат сериозни допирни точки с предложението на МТСП, но имат и своите отчетливи разлики.

По първия сценарий от гледна точка на АИКБ е неприемливо и силно завишено да се използва формула, в която МРЗ е 66 на сто от медианната работна заплата. Предложението на АИКБ по този сценарий, при който МРЗ е функция на медианната работна заплата, е МРЗ да бъде 50 на сто от медианната работна заплата.

От гледна точка на АИКБ, вторият сценарий е този, при който се открива най-голяма икономическа логика що се отнася до ръста на МРЗ. Недостатъкът е, че той НЕ коментира адекватността на базата. АИКБ обръща изрично внимание, че при изчисленията по втория сценарий не бива да се допуска в изчисленията инфлацията да бъде отчитана два пъти.

АИКБ отхвърля третия сценарий на МТСП изцяло. Това не е само експертно мнение, това е становището на Националния съвет на АИКБ, където предложенията на МТСП са детайлно разгледани на заседание, проведено на 7 юли 2017 г.

Философията на третия сценарий е, че с МРЗ трябва да може да се издържа „средностатистическо домакинство” с „подходяща големина”.

АИКБ категорично се противопоставя на идеята на МРЗ отново да се дават функции на инструмент за социално подпомагане. Освен това, третият сценарий противоречи и на заложеното в член 3 на Конвенция 131 на Международната организация по труда. АИКБ твърдо държи на ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ. По тази причина, а и по принципното съображение, че работната заплата не бива да се смесва с елементи на социално подпомагане, АИКБ отхвърля третия сценарий.

АИКБ смята, че сценарий № 3 може да бъде заменен с вариант, при който средната работна заплата в страната се умножава по коефициент, който е съотношението на средно претеглената минимална МЕСЕЧНА работна заплата за държавите от ЕС, които имат регламентирана такава и средно претеглената средна месечна работна заплата за същите държави.

Също така, АИКБ категорично настоява, средният размер на „класовете” да се отчита при договарянето на минималната месечна работна заплата за Р България. „Класовете” би могло да не бъдат отчитани, само ако междувременно бъдат премахнати, което е най-правилното решение.

АИКБ категорично не е съгласна, страна по евентуалното бъдещо споразумение, (което ние се надяваме да бъде подписано скоро), да бъде Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) тъй като е известно, че прокуратурата е сезирана за документна измама при оформянето на документите на ССИ, с които тази организация е призната за национално представителна.

Приложения:

  • Писмо до Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, в отговор на негово писмо от 30 юни 2017 г. (в PDF и MS Word формат);
  • Прессъобщение (в PDF и MS Word формат).

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top