Изслушване относно „Ефективността на политиките на ЕС за МСП“

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и докладчик на становището

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ докладва становището

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира изслушване като част от последващите действия във връзка със становището му относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“, прието през юли 2017 г.

Събитието ще се състои на 9 ноември 2017 г. от 9,30 ч. до 13,00 ч. в София, България. То е част от изслушванията във връзка с последващите действия, които ще се проведат в шест държави – членки на ЕС.

Основната цел на изслушването е да се обсъдят ефективността и ефикасността на политиките на ЕС за МСП и да се събере ценна информация и обратна връзка по въпроса от българските заинтересовани страни, с оглед на намиране на начини за подобряване на политиките. Специален акцент ще бъде поставен върху препоръките, очертани в становището на ЕИСК, с цел прилагането им на национално равнище.

Становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ бе прието през юли 2017 г.

На преден план ще бъдат поставени въпроси като достъпа до финансиране, подобряване на достъпа до пазарите и излизането на международните пазари, насърчаване на предприемачеството, намаляване на административната тежест, опростяване, подкрепа за конкурентоспособността на МСП и иновациите. Заинтересованите страни се приканват също да изразят своите виждания относно настоящото определение за МСП и потенциалната необходимост от преразглеждането му.

За повече информация вижте този линк, както и становището „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ (на бълг. език) в PDF и MS Word формат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top