Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по законопроекта за храните

Днес АИКБ изпрати становище по Законопроект за храните, № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на Република България на 26.09.2017 г., до председателите на Комиията по земеделието и храните, Комисията по здравеопазване и Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на РБ.

Асоциацията на индустриалния капитал в България следи с интерес дебатите по внесения Законопроект за храните. За хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла. Запознати сме, че в изготвянето на законопроекта, в работната група към МЗХ и в проведените обществени обсъждания са участвали браншовите организации от отрасъла. Внесеният законопроект ни дава основание да считаме, че ще имаме един работещ закон, осигуряващ всички предпоставки за предвидима и нормална конкурентна среда за бизнеса.

От дебатите в парламентарните комисии и медиите със загриженост установяваме, че има сериозни противоречия между двете браншови организации в сектор бутилирани води. По тази причина разгледахме детайлно предмета на възникналите спорове – Глава трета, Раздел І „Натурални минерални води и изворни води“.

Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че в Раздел „ Натурални минерални и изворни води“ коректно са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води която касае бутилираните води. Не констатираме противоречия между така предложения раздел и Директивата. Поради това и като сме запознати със становищата на двете браншови организации от сектора и предвид експертния прочит на законопроекта, подкрепяме приемането на Раздел „Натурални минерални и изворни“, във вида, в който е предложен, без изменения по предложените текстове.

Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите да се бутилират само под търговски марки. Познавайки в детайли европейските норми и практика относно предмета на регулиране сме убедени, че при етикетирането на минералните и изворните води определящото е географския произход и вида на водата, а не търговската марка. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с приемането на този раздел. Нещо повече, запознахме се и с настоящата правна уредба в сектор води, а това е Наредбата за бутилираните води. С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем точно транспонират европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата „търговско описание“, вместо „търговско наименование (търговска марка)“, въвеждането на заповеди на министъра на здравеопазването за вписване в списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен междуведомствен орган към МЗ. Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се запазват. Това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции, каквито неоснователни опасения съществуват. Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с изискванията на Директивата и нищо не налага каквито и да е промени в дейността им.

В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на Република България на 26.09.2017 г. е добра възможност за развитие на инвестициите и повишаване на потреблението във  всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната.

За повече информация прилагаме становището в PDF и Word формат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top