Становища и анализи

06.Nov.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Национална програма за развитие „България 2030“

Повече

12.Jun.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, No 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22 май 2019 г.

Повече

10.May.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ относно ЗИД на Закона за българското гражданство.

Повече

09.May.2019

ПИСМО на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно цените на електроенергията.

Повече

17.Apr.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Повече

28.Mar.2019

ПИСМО на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) относно предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“.

Повече

26.Mar.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

Повече

26.Mar.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

Повече

22.Feb.2019

ПИСМО на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) до министъра на туризма Николина Ангелкова относно възникнали проблеми при концесионирането на плажове

Повече

01.Feb.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от министерство на правосъдието

Повече

08.Jan.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП), изпратено до министъра на икономиката Емил Караниколов.

Повече

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top