Категория: Новини

ОБРЪЩЕНИЕ от Асоциация на индустриалния капитал в България по повод свикването на 46-тото Народно Събрание на Република България

991-ratio-zasedanie-45-narodno-sybranie-zala-parlament (1)

В демократичните страни управлението се избира от Суверена. В модерните страни правителствата водят „тристранен диалог“ с работодателите и синдикатите, наричани заедно „социални партньори“ по всички важни за обществото въпроси, особено за тези касаещи стандарта на живота. Такъв е и европейският модел на демократично устройство, социално партньорство и индустриални отношения.

В нашата страна на последните (а и предпоследните) избори, Суверенът избра промяната.  Управляващата досега коалиция получи значително по-малко от половината подадени на изборите гласове. В същото време Суверенът не припозна нито една партия, на която да довери извършването на промяната.  Нещо повече! Като вземем предвид участието в изборите, никоя партия не получи дори 10% подкрепа от имащите право на глас. Суверенът разпореди промяната да се извърши с обединените усилия на няколко партии.

Всичко това очевидно налага диалог за постигане на съгласие и формиране на мнозинство от избраните в парламента за извършване на промяната, за дълбоки реформи в редица сектори и съгласие за неотложни решения в парламента за антикризисни мерки и актуализация на бюджета, за управление на средствата от европейските програми и бюджета за 2022 г. И на основата на постигнатото в диалог съгласие, парламентарно мнозинство да определи изпълнителите/формира правителството. Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори. Нов народен вот едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела на управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично ценно време в момент, в който Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си.

АИКБ призовава за открит диалог първо по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии и депутати като напомняме, че и ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира управлението на страната.

За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството – тъй като влошената бизнес среда е главната пречка пред ускореното развитие на Родината ни. А подобряването на живота на всеки българин пряко зависи от условията за предприемачество, зависи от функционирането на правова държава, от неприкосновеността на собствеността, от решително ограничаване на корупцията, сивия сектор, кражбите и разхищенията на публични средства, ограничаване на картелите и монополите. За нас е важно запазването на добре работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти.

Притеснителна е липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. България е на първо място в ЕС по дял от БВП на бюджетните разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а усещането на българските граждани и бизнес за сигурност е проблематично. В същото време страната ни е сред последните по дял на разходите за здравна превенция и профилактика, но по отношение на болничната помощ е над средното ниво – тоест, обществото плаща хората да се лекуват, а не за да не се разболяват. Липсва споделена визия за реформи в сектор „енергетика и климат“ – за либерализацията на пазара и защита на уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и икономика, дати за затваряне на въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на работещите във въглищните региони и безвъглеродно развитие на регионите. Липсва съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос.

Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки гражданин.

Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие.

Становище на АИКБ по Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ)

Национална карта ВО-2

ДО

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТНОСНО: Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С приемането на последните промени в Закона за висшето образование през 2020 г. беше утвърдено разработването и въвеждането на Национална карта на висшето образование на Република България (НКВОРБ). От друга страна – Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година предвижда информацията от Картата да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища според потребностите на регионите, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните висши училища, в съответствие с националните и регионални потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара на труда.

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи въвеждането на НКВОРБ още чрез подкрепата на промените в Закона за висшето образование като инструмент, който да даде актуална картина на състоянието на висшето образование в България – неговата териториална структура и да идентифицира потребностите от специалисти на национално и регионално ниво, да насочва държавния план-прием във висшите училища в съответствие с потребностите на икономиката и обществото и да послужи за разработването на политики и мерки за постигане на поставените цели. Именно затова и в рамките на отворената процедура за обществено обсъждане АИКБ изразява своята подкрепа за своевременно приемане на НКВОРБ,. Ние оценяваме усилията на ръководения от Вас екип за обективна и широка дискусия по предложените параметри на Методиката и на самата карта, като се обърнахме към нашите членове с молба за даване на предложения и бележки за подобряване на качеството на документа.

Оценяваме работа, която е извършена до момента от назначения от Вас екип, но считаме, че са налице някои слабости, които водят или могат да доведат до неправилни политически решения и да поставят редица висши училища в неизгодна ситуация противно на обществения интерес. От друга страна, тези слабости могат да предизвикат необосновано увеличение на държавния план-прием по някои специалности за сметка на намалението на други такива, които са жизнено важни за функционирането на българската икономика. Следва да имаме предвид, че висшето образование (платено от държавата т.е. от данъкоплатците) не е самоцел, а инструмент за задоволяване на определени потребности най-вече в областта на пазара на труда и повишаване шансовете на младите хора за качествена заетост.

В тази връзка отправяме следните предложения и коментари, които бихме желали да бъдат взети предвид във финалния вариант на НКВОРБ, или в краен случай при нейното актуализиране след година:

 1. Следва да се добавят критерии в Методиката за разработване на картата, които да дават реална връзка с потребностите на пазара на труда. В момента картата дава една моментна картина на работни места, заети от висшисти, но не дава яснота дали те реално са заети по специалността си, нито какви са изискванията за заемане на тези работни места. Следва да се добавят критерии, които представят, от една страна, броя студенти по специалности, а от друга – броя и вида на работните места, които са заети в момента и изискват конкретна специалност от професионалните направления на висшето образование. Този критерий, тази съпоставка ще даде възможност да се направи оценка на работните места, които в следващите години ще се освободят (поради пенсиониране) и на необходимия брой студенти от съответната специалност, които могат да ги заемат. В момента близо 130 000 работни места, по данни на МТСП, изискващи средно образование, се заемат от висшисти по различни причини. В същото време има незадоволено търсене на инженери. Това се дължи основно на липсата на работни места, изискващи определени специалности, за сметка на други, които остават свободни поради липсата на дипломирани студенти по определени специалности. Липсата на описания критерий само би задълбочила описания проблем. Същевременно има специалности, които са уникални за едно висше училище, но съгласно настоящата методика не се предвижда увеличаването на план-приема по тях, а може да се стигне и до намаляване. Това засяга някои от техническите висши училища, които попадат в район от тип Г.
 2. Вторият съществен проблем в методиката е средното изчисляване на осигурителния доход на работещите в различните населени места. Избраният критерий деформира получените резултати, тъй като по например търсени специалности, по които повечето от завършилите студенти се реализират в малки населени места, полученият по-нисък доход определя по-лошо класиране на съответната специалност. Необходимо е поставянето на коефициент, чрез който да се постигне адекватно сравнение. Такъв критерий може да бъде „коефициент на покупателната способност“ или чрез съотнасяне на осигурителния доход към средния за региона. Осредняването на осигурителните доходи може да създаде допълнително негативни нагласи у кандидат-студентите за тяхната последваща реализация и съответно избор на професия.
 3. Направеното от нас предложение в т. 1 е изключително важно да бъде отразено в кратък срок – то е съществено за подобряване качеството на Методиката и ако не бъде направено сега, то перспективата това да бъде направено след 5 години може да доведе до редица негативни последици. Затова заложеното актуализиране на Методиката на 5-годишен период е твърде много време, през което могат да настъпят редица фактори, които да доведат до промяна в нуждите на пазара на труда. Предлагаме да се прави актуализация на Методиката ежегодно. Причините за това са, че в следващата една година предстои да видим до какви резултати ще доведат дадени насоки и как ще се използва самата карта като инструмент. Това ще даде и насоки за последващо развитие на Методиката, за което не бива да се изчаква още 5 години.

За да изпълни поставените цели, НКВОРБ следва да отразява факта, че структурните несъответствия на пазара на труда не са индикатор за евентуална безработица или спиране на производството в даден отрасъл, а индикатор за известно разминаване между наличния човешки капитал и необходимия в отделните икономически сектори. Тенденцията към работни места на всички нива, които изискват засилено прилагане на нерутинни умения, ще продължи и много от традиционните работни места, доскоро изискващи прилагане на физически или рутинен труд, ще бъдат изместени от такива, свързани с нови компетентности основно от областта на инженерните и природоматематическите науки.

Затова освен предложените промени в Методиката, следва да се добави в Раздел 4 на картата и насока за повишаване на интереса и привлекателността на търсени от бизнеса специалности съвместно със социалните партньори и браншовите организации. Стъпка в тази посока са стартиращите проекти по ОП НОИР 2014 – 2021 за модернизация на висшите училища, но тази насока следва да бъде припозната от Министерство на науката и образованието и да се превърне в устойчив механизъм за привличане на кандидат-студенти към специалности, необходими на българската икономика. От това зависи не само устойчивостта на сега действащите предприятия, но и увеличаване на потенциала на България за привличане на чуждестранни инвестиции и превръщането на българската икономика в конкурентна. България е на последно място според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, като основно причина за това са ниските нива на дигитални умения и знания на населението. Считаме, че чрез НКВОРБ ще имаме още един работещ инструмент за преодоляване на този проблем, но за целта следва да се приеме наистина обективен и работещ механизъм, който отразява всички неравновесия и специфики на регионалните пазари.

Разчитаме, че направените предложения и дадени аргументи ще предизвикат преразглеждане на настоящата Методика и чрез отразяването им (сега или при актуализацията й след година) постепенно ще се постигне реална регулация на висшето образование, съобразено с нуждите на българската икономика и общество.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ


За достъп до Проекта за Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) и общественото обсъждане по него, натиснете ТУК.

АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост

IMG_2473_1

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост, в който участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция. Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и верифицирани в 60 компании и на основа на реалното им внедряване са прецизирани, така че те да бъдат лесни за прилагане в практиката. Методиката предвижда широка гама стратегии и инструменти, предназначени за браншови организации, както и такива, приложими на равнище предприятие – например, свързани с начините за адаптиране на основни вътрешни актове, на процеси от управлението на човешките ресурси, на системата за социален диалог и социално, както и за повишаване информираността на работодателите и работниците.

Председателят на Обществения съвет и заместник-министър на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров посочи, че „недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Следва да се отбележи трайната тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 години, за което принос имат както последователните мерки предприемани от държавата, така и активното участие на социалните партньори в различни инициативи, насочени към преодоляването на този проблем. Поради това работата на Обществения съвет е ключова за продължаване на съвместните усилия за справяне с недекларирания труд. Важен урок от последните две години е, че пълното и навременно деклариране на труда и доходите дава възможност за подкрепа на предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. Ето защо е важно всеки един участник на пазара на труда да оценява сигурността, предоставяна от декларирания труд и гаранциите, които предоставя участието в осигурителната система в страната.“IMG_2407_1

 „В последните двадесет години АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. От стартирането му до момента разработихме Национална карта на недекларираната заетост и обсъдихме 51 мерки за превенция с повече от 40 работодатели. Въз основа на тях изготвихме Методика за превенция, която ще бъде апробирана в 60 български предприятия, както и документ с пилотни модели, механизми и мрежи за позитивни въздействия на пазара на труда.“, заяви още д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта.

Общественият съвет се запозна и с разработената специална информационна система за изчисляване на Композитния индекс „Икономика на светло“ и Подиндекса „Заетост  на светло“, която е и електронна платформа за подкрепа на работата на Националния център „Икономика на светло“ – www.ikonomikanasvetlo.bg.

Информационната система е разработена в три модула, като целта й е да бъде максимално полезна на работодатели, наети лица и заинтересовани страни като им предоставя информация, специални курсове за дистанционни обучения и консултации за вредите от недекларирана заетост и мерки за нейното ограничаване и превенция.IMG_2429_1

Първият дава информация за ежегодните резултати от измерването на Композитния индекс „Икономика на светло“. Вторият дава възможност за е-консултации по тематични области, както и за подаване на сигнали. А последният модул е свързан със специално разработени електронни обучителни програми.

По думите на д-р Ангелова в момента екипа на проекта работи по изчисляването на актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло“ и надграждането му с  Под-индекс „Заетост на светло“. През тази година в анкетното проучване, на база на което се изчислява стойността на индекса, участие са взели 600 работодатели и близо 1300 наети лица. Д-р Милена Ангелова допълни още, че АИКБ ще оповести официално размера на двата индекса през втората половината на т.г.

При изпълнението на проектните дейности АИКБ сътрудничи и със своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии.

АИКБ проведе среща с бъдещия посланик на Р България в Куба

2021-06-17_Куба-1500рх

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща с бъдещия посланик на Р България в Куба г-н Тодор Кънчевски, който ще встъпи в длъжност в края на юли т.г.

По думите на г-н Кънчевски Куба има сериозен интерес към привличането на чуждестранни инвеститори и за целта държавата е разработила портфолио с около 500 проекта, по които може да си партнира с чужди компании. Той представи подробно функциониращата безмитна зона „Мариел“, която се намира в непосредствена близост до Хавана. В зоната се реализират инвестиции, като в по-голямата си част това са производствени мощности, които работят както за вътрешния пазар на Куба, така и за износ.

По време на срещата присъстваха и членове на АИКБ от различни сектори, които имат интерес към създаване на партньорства с предприятия от Куба.

Българските работодатели бяха активна страна за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност на българската икономика

Picture 1

През изминалата година българските работодатели бяха активна страна в социалния диалог на национално, секторно и фирмено равнище за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност на българската икономика. Това заяви Ивелин Желязков, делегат на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по време на 109-та сесия на Международна конференция на труда в Женева.

„Въпреки извънредните разходи, свързани с пандемичната криза, България успя да съхрани финансова дисциплина и да остане сред държавите с най-нисък бюджетен дефицит и държавен дълг. Предвидимата и стабилна данъчна среда е основана на ниски плоски ставки в размер на 10% както за корпоративния данък, така и за данъка върху доходите на физическите лица. В резултат на тези достижения България се присъедини към валутно-обменния механизъм ERM-II и очакваме в най-скоро време да стане част от Еврозоната. Това са основните фактори, на които разчитаме да изградим през настоящата и следващите години условията за икономическо възстановяване, растеж и заетост.“

Рамково споразумение между АИКБ и платформата „Bulgaria Wants You“

BG-wants-you-big2

Наскоро беше сключено рамково споразумение между Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Ди Ей Ей Медиа“ АД,  инициатор и собственик на иновативната платформа „Bulgaria Wants You“, създадена с цел да привлича и подпомага завръщането на български граждани от чужбина и да задържа живеещите в страната на местния трудов пазар. Рамковото споразумение е сключено за срок от три години.

По този начин, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) става официален основен партньор на платформата в нейните дейности и в различните й комуникационни канали – социални мрежи, аутдор реклама, присъствие в телевизионния и радио ефир. В сайта на инициативата ще бъде създадена подстраница на АИКБ с представяне на дейността на Асоциацията.

Платформата „Bulgaria Wants You“ ще информира обществеността за провежданите от компании – членки на АИКБ стажове и за обявени от тях свободни работни позиции.

АИКБ и платформата „Bulgaria Wants You“ ще популяризират взаимно дейността си чрез общи дейности в областта на връзките с обществеността.

Във връзка с постигнатите договорености, компаниите – членове на АИКБ, които биха пожелали участие в платформата, могат да се възползват от специална отстъпка в размер на 5% от цената за избран годишен пакет. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено между тях за всеки отделен случай.

Координатор на взаимодействието на АИКБ с платформата е заместник изпълнителният директор на АИКБ – г-жа Валентина Радева, към която можете да се обръщате по възникнали специфични въпроси на следните координати – тел. 0884 251 809, електронна поща: v.radeva@bica-bg.org

Председателят на АИКБ ще оценява най-добрите работодателски практики в „Career Show Awards 2021″

CS2021-Employers-Banners-red-1200х309

Водещите награди за най-добър работодател на България Career Show Awards 2021 обявиха членовете на журито. Сред имената е и председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България инж. Васил Велев, на когото организаторите се довериха заради доказания професионализъм, опит и визия за бъдещето.

Престижното жури на Career Show Awards ще оцени най-добрите работодателски практики в над 50 категории, разделени в 5 групи. Освен като най-добър работодател, компаниите ще бъдат класирани и в категории, представящи техни проекти и практики. Такива са „Employer Branding стратегия“, „Стратегия за онбординг“, „Стратегия Баланс работа и личен живот”, “Стратегия за толерантност и приобщаване” и други. В категория „Стратегия за управление на кризи“ компаниите могат да разкажат повече за своя опит в кризисни ситуации и как са се адаптирали и мобилизирали по време на извънредни събития.

„Изключително се радваме, че инж. Васил Велев прие поканата ни да стане член на журито на Career Show Awards. Всеки член на журито е подбран внимателно, за да гарантираме, че оценяването се основава на обективност, висок професионализъм, солиден опит и визия за бъдещето. Екипът на журито се състои от професионалисти с дългогодишен опит в различни сфери, за да заложим на високо ниво на оценяване и да съберем различни гледни точки за проектите, взели участие в конкурса”, споделят организаторите.

Всяка компания, която иска да кандидатства в наградите, може да го направи от тук: https://careershow.bg/awards/register/ до 25 юни 2021 г.

НАПОО: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия

Gender-diversity

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

 • Всеки шести българин не се притеснява да се яви на изпит, проведен от външна за обучителния център, в който се обучава, комисия
 • В резултат на проведените обучения значителна част от курсистите считат, че биха се представили много добре или отлично на изпитите както по теория, така и по практика
 • Курсистите очакват да имат повече часове практика в самите центрове и в реална работна среда

Според резултати, получени от непредставително проучване* на нагласите на участници в курсове за професионално обучение, реализирано по поръчка на Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), най-активно участие в обучения за професия имат хората на средна възраст между 40–49 години (34%), следвани от групата на 30-39 годишните (29%). Сравнително по-слабо представени в обученията са най-младите (16-29 г.) и хората на възраст 50-59 г. Жените са по-силно (60%) представени сред групата на обучаващите се лица, отколкото мъжете (40%). Местоживеенето оказва съществено влияние върху участието на хората в учебни дейности. Живеещите в областните градове лица имат почти 3 пъти по-голям дял на участие (54%), отколкото живеещите в малките градове (18%) и 5 пъти по-голям дял от тези в селата (9%). На челните места сред областните градове са София с 18%, Пловдив с 12% и Бургас с 11%. 

Степента на образование също влияе върху участието в професионалното обучение. С най-голям дял са лицата, които имат средно образование, близо 60%, следвани от лицата, които имат висше образование (33%). Участието на хората с основно и по-ниско образование има нисък относителен дял (6%). Това прави степента на участие в обучение на лицата с по-ниско от средно образование 5 пъти по-ниска от тази на висшистите и 10 пъти по-ниска, отколкото тази на завършилите средно образование.

Една трета от участниците в допитването са се информирали за центъра за професионално обучение, в който се обучават, от Бюрото по труда. Друг важен източник на информация по отношение на възможностите за обучение в ЦПО са личните контакти  –  всеки пети е научил от приятел или роднина. Интернет има значителна преднина (16%) над традиционните медии, чиито дял е пренебрежимо нисък. Работодателите са били източник на информация в 12% от случаите.

Резултатите от изследването показват, че най-често използваната форма за провеждане на занятията е груповата – при над 90% от анкетираните. В мнозинството от случаите (74%) курсовете се провеждат в дневна форма на обучение. Близо една пета от обучаващите се са присъствали във вечерна форма на обучение.

Участниците в допитването (80%) споделят мнението, че съотношението между теория и практика в курсовете е оптимално. Все пак трябва да се отбележи, че 16% са на мнение, че е необходимо да има повече практика в самия център, а също и практика на реални работни места (в предприятие). Изискванията на обучаващите се към нивото на професионалното обучение в центъра не зависи толкова от това дали сами заплащат за него. Мнозинството от тях заявяват, че биха били взискателни във всички случаи, без значение кой го финансира.

Всеки втори (58%) от анкетираните се чувства подготвен за изпита, който се провежда в края на обучението, като голямо мнозинство от анкетираните посочват, че биха получили много добра или отлична оценка. Прави впечатление, че анкетираните оценяват една идея по-високо практическите умения, придобити в обучението, отколкото теоретичните. Възможността за явяване на изпит пред външна комисия среща подкрепата на близо една четвърт от анкетираните. Докато 15% биха се явили пред външна комисия безусловно, други 9% биха склонили, само ако това им носи допълнителен шанс за реализация. Близки са дяловете на хората, които са настроени скептично (39%) или не могат да преценят дали това е по-добра възможност (37%).

При очакваните резултати от проведеното обучение хората, които смятат, че ще намерят нова работа, са почти толкова, колкото тези, за които новите знания и умения носят удовлетвореност. 35% считат, че записаният курс ще подобри материалното им благосъстояние, а 18% се надяват, че по този начин ще успеят да запазят работата си.  Обучаваните лица изразяват висока степен на увереност по отношение на своята подготвеност за работа в реална работна среда. В една или друга степен това мнение се споделя от 90% от участниците в допитването. В една или друга степен 97% от обучаващите се в центровете са удовлетворени от придобитите от тях теоретични и практически умения. Това се потвърждава и от високия дял на участниците в допитването (95%), които биха препоръчали курса на свои приятели и познати.

Статистиката на НАПОО показва, че от близо 1000 лицензирани центрове за професионално обучение у нас, само 43 са държавни. Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година, като всеки пети от тях е получил свидетелство за нова професия, по данни на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). И през 2020 г. продължава да е голям интереса към курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация по професии в сферата на информатиката, производството на облекло, строителството и услугите за красота. В кратките курсове (за обучение по част от професия) най-много лица са обучавани по професиите охранител, монтьор на автотранспортна и монтьор на подемно-транспортна техника.


* Проучването е реализирано в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължават номинациите за осмото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

AIKB_0606

Асоциация на индустриалния капитал в България продължава да приема номинации за ежегодните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2021 г.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2020 г. се присъжда в три категории:

• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Номинации можете да направите, като попълните приложената форма, или като директно изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org). За повече информация прочетете РЕГЛАМЕНТ ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“.

Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2020 г. Срокът за изпращане на номинации е до 14 май 2021 г.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по „Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Всяка година изданията на конкурса предизвикат заслужен обществен и медиен интерес. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Във времена на изпитание и икономическа криза ще се радваме заедно с Ваша помощ да определим носителите на наградите „Икономика на светло“ за 2020 г.!

Статуетките в трите категории очакват своите победители като заслужена награда за положените усилия за ограничаване и превенция на неформалната икономика през 2020 г.

Сега е моментът да ги подкрепим! Кои от тях да бъдат номинирани, определяте Вие!

Декларация на АИКБ във връзка с приключилите редовни избори за 45-то Народно събрание

p1080546-3.m

Във връзка с приключилите редовни избори за 45-то Народно събрание АИКБ се обръща към всички парламентарно представени партии и към всички депутати, за да подчертае, че:

 • ефективното и прозрачно управление в полза на хората, икономиката и държавата е върховният смисъл на демократичната система и всички народни избраници носят индивидуална, партийна и национална отговорност за това;
 • независимо какво правителство ще се състави – редовно или служебно, България се нуждае от работеща администрация, предвидимо и устойчиво управление, което да инициира и проведе дълго отлагани жизненонеобходими реформи, които да извадят страната от дъното на множество класации в ЕС и света.

Заявените от всички политически сили икономически приоритети:

 • членство на страната ни в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР;
 • запазване на финансова и макроикономическа стабилност, запазване на модела на данъчната система и по-нататъшно ограничаване на сивия сектор;
 • развитие на антикризисното законодателство и навременно прилагане на мерки за подкрепа;
 • отстояване на върховенството на правото и правовата държава, сигурността на собствеността, свободната и честна конкуренция, решително ограничаване на корупцията, цялостна политика за по-добър бизнес и инвестиционен климат и равнопоставеност на българския производител;
 • доработване и подаване в срок на Националния план за възстановяване и устойчивост и другите инструменти за участие на страната ни в Европейския план „Ново поколение“ и Многогодишната финансова рамка на съюза

изискват координирани съвместни усилия и работа от държавните институции –  Народното събрание,  Президента, Правителството.

АИКБ ще подкрепя активно всички адекватни политики и действия във връзка с тези национални приоритети.

1 2 3 35