Категория: Новини

АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат.

За разлика от последните няколко години, през настоящата година политическата ситуация в България е значително по-спокойна и стабилна, но за съжаление отново към средата на месец октомври Министерство на финансите не е представило проект за бюджет на Република България и дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проекто – бюджета за обсъждане и приемане от Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата отново се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., приета с Решение № 267 на Министерски съвет от  23. 04. 2015 г., както и на медийни изявления на министъра на финансите относно предвижданите параметри на Бюджет – 2016. Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но реалността не ни дава никаква друга възможност. Ето защо изготвяме тези препоръки на бизнеса към Бюджет 2016 г., които се надяваме да бъдат ползвани като основа, за да се отговори на нашата потребност от подобряване на бизнес средата в България.

Препоръките на АИКБ може да видите тук.

Г-н Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите

IMAG2309

На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа и Азия единодушно избраха председателят на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е признание за системната, упорита и целенасочена работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди. Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се проведоха в градовете Астана и Алмати.

Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.

Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики, взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.

Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.

Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.

********

Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru

През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства в повечето страни.

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна и Източна Европа и Азия – 18 организации от  Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.

Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

NS_2015_10_06_3

Под председателството на Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Надзорният съвет на НИПА проведе третото си редовно заседание за 2015 г. Обсъден и приет бе отчета за работата на НС за първото шестмесечие на годината, както и отчет за изпълнението на програмните цели и бюджета на института до 30 юни 2015 г. Бяха приети Програма за дейността на НИПА за 2016 г. и проект на бюджет за следващата година. Обсъден и приет бе доклад за резултатите от изпълнението на проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“, финансиран от ОП „Административен капацитет“ по договор № 14-11-17/26.08.2014 г. За председател на Надзорния съвет за следващият едногодишен период бе избран г-н Ивелин Желязков от страна на работодателските организации, представител на АИКБ, а за зам.-председатели – проф. Емил Мингов от страна на държавата, и г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, от страна на синдикалните организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

Във връзка с изявления в медиите от страна на Българската фотоволтаична асоциация, че „работодателските организации целенасочено търсят уязвяването и фалита на конкретни работодатели на цял един сектор от българската енергетика“, национално представителните работодателски организации изразяват следната

ПОЗИЦИЯ:

  1. Подкрепяме европейската политика за изграждане и включване в електроенергийната мрежа на енергия от ВЕИ. Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа.
  2. Не можем да приемем деформирането на българския енергиен пазар чрез задължително и на преференциални цени изкупуване на енергия от ВЕИ-инсталации, работещи в нарушение на законовите процедури.

България е страна с отворена икономика и българските производители се конкурират на международните пазари. Цената на енергията е от ключово значение за нашата конкурентоспособност. Всяко нарушение на пазарните принципи отнема конкурентните предимства на българските предприятия на световния пазар.

  1. Не провеждаме акция срещу производителите на енергия от ВЕИ, а срещу онези, които нарушават законодателството и не се придържат към принципите на лоялно пазарно поведение! Компаниите, които са с ясен произход на капитала, спазват закона и не използват корупционни практики, нямат основание да се притесняват от действията на работодателските организации.

             http://bgrabotodateli.org/ 

НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

300915-prokuratura

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – Васил Велев (АИКБ), Божидар Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ), внесоха в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в системата на енергетиката.

На среща (днес, 30 септември 2015 г.) с главния прокурор Сотир Цацаров представителите на работодателите представиха позициите си по отношение на проблемите в енергетиката и подчертаха, че съществуват множество резерви за намаляване на цената на ел.енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни, вкл. в медиите.

От своя страна, главният прокурор информира, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която е натоварена със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. Сотир Цацаров пое ангажимент да внесе в работната група сигналите на НПРО и на следваща среща в началото на м. ноември да ги информира за резултатите от проведените проучвания.

Внесените днес от НПРО сигнали са три:

Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.

Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Марица изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел. енергия, които водят до задължително изкупуване на ел. енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики.

Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел. енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтаични централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни престъпления.

НПРО внасят в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в енергетиката

HKAS2308-1280x853

На 30 септември 2015 г., сряда, от 12.00 часа, в сградата на Прокуратурата на РБ ще се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров и ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО).

На срещата НПРО ще връчат сигнали за нередности в системата на енергетиката.

Ръководителите на НПРО ще дадат изявления за медиите след края на срещата.

АИКБ изпрати становище по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати становище по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерство на финансите на 12.09.2015 г.

Становището е изпратено до вицепремиера г-н Ивайло Калфин и министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

Становището може да видите тук.

Работодателите получиха принципна подкрепа за исканията си от парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ

NS sreshti

На три последователни срещи днес (17.09.2015 г.) с ръководствата на парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ, представители на четирите национални работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представиха предложенията си за промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и за мораториум върху задължителното изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01 октомври. Беше представено и искането на работодателите за освобождаване на Иван Иванов от поста председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В срещите участваха Васил Велев – председател на АИКБ, Александър Димитров – директор в БТПП, Добри Митрев – директор в БСК, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

***

Левите депутати не са гласували за Иван Иванов, това не е техен избор, а на мнозинството, и от БСП не може да се очаква да оттегли доверие, което не е давано“, заяви народният представител от БСП Корнелия Нинова след срещата с работодателските организации. „Мисля, че постигнахме разумно съгласие с работодателите, най-вече по законодателната част. Подкрепяме ги и ще гласуваме за промените в двата закона, които забраняват по-нататък изкупуване на преференциални цени на електроенергия„, посочи още Нинова. Според нея, предложеното вчера от министър-председателя включване на представители на бизнеса в директорските бордове на държавните енергийни сдружества е „нож с две остриета“.

От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев заяви: „Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как продължават разхищенията и безстопанствеността в енергетиката не е за предпочитане.“

Според Васил Велев, има предпоставки и възможности цените на ел.енергията да бъдат върнати на старите нива (отпреди 1 август т.г.) само с едно действие – изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията.

Велев обясни още, че ако няма протест на работодателите срещу цените на електроенергията на 30 септември, при всички случаи ще има протестна готовност.

Положението в енергетиката се влошава у нас и по тази причина заедно с бизнеса търсим решение за резерви за по-справедливо и по-пазарно ценообразуване, а не както сега – командно-административно от КЕВР“, коментира и депутатътТаско Ерменков. Според него, бизнесът трябва да бъде конкурентноспособен, което е свързано с работните места и цените на стоки и услуги.

По време на днешната среща БСП пое ангажимент да изготви и внесе в парламента законопроект за управление на държавните дружества, в който да се предвиди изборът на ръководствата на държавните предприятия да става с конкурс по обективни критерии, а не по политическа целесъобразност. Депутат от левицата Драгомир Стойнев, който бе министър на икономиката и енергетиката в предишното правителство, посочи, че основната идея на този законопроект е „държавните предприятия наистина да бъдат пазарни играчи” и да бъдат извадени от дъното.

***

След края на срещата между работодателите и представителите на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че разбира проблемите им. „Този сектор се нуждае от реформи, ние сме представили предложения за промени. Някои от тях съвпадат с работодателските искания„, каза Каракачанов. Той напомни, че патриотите още с влизането си в управлението ясно са заявили намерение за промени в Закона за енергетиката. По думите му обаче Иван Иванов не е единственият виновник за високите цени на тока за промишлеността, тъй като той работи с хора, които са подписвали разрешителните за ЕРП-тата и за ВЕИ-тата.

***

В хода на дискусията с ПГ на АБВ беше констатирано сходство в становищата на двете страни по въпросите в енергийния сектор. Според АБВ, решението на проблемите идва не чрез частично обсъждане и предлагане на промени в ЗЕ и ЗЕВИ, а в разработване на цялостна енергийна стратегия за отрасъл „Енергетика“ до 2030 г., с визия до 2050 г. От страна на АБВ беше подчертано, че такъв проект е разработен през 2014 г. с активното участие на АБВ и се намира в Министерството на енергетиката. От АБВ беше предложено като част от енергийната стратегия да се отдели специално място за развитие на ядрената енергетика.

АБВ и работодателите постигнаха съгласие да се работи върху пълна либерализация на енергийния пазар и въвеждането на енергийна борса от началото на 2016 година.

Във връзка с аргументираното искане на работодателите за отстраняване на Иван Иванов от КЕВР от АБВ изразиха позиция, че „за първи път от много години регулаторният орган работи като независим и взема решение без намеса на правителството“.

***

Днешените срещи с БСП, ПФ и АБВ се проведоха по настояване на работодателите във връзка с протеста им срещу високите цени на ел.енергията. Вчера аналогични срещи бяха проведени с ДПС, ГЕРБ и Реформаторския блок. Предстои след четирите почивни дни разговори да се проведат и с депутатите от „Атака“ и БДЦ.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НПРО – КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“, се се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

  • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
  • Георги Шиваров – заместник-председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
  • Александър Димитров – началник отдел “Икономически анализи и политика”, Българска търговско-промишлена палата
  • Иван Захариев – директор „Пазар на труда и човешки ресурси“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Беше представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Беше дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Презентацията може да видите тук.

Стенограмата от пресконференцията може да видите тук.

Снимки от пресконференцията може да видите тук.

Петиция ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме на Вашето внимание Петиция ЕНЕРГЕТИКА до 43-то Народно събрание на Република България.

Адресът, на който може да подпишете петицията е http://vote.bgrabotodateli.org/

Петицията ще бъде връчена на 30 септември 2015 г. на планирания пореден протест, който ще стартира в 11 часа на 30 септември 2015 г. (сряда) в гр. София в пространството между сградите на Министерския съвет и на Президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут, описан в призива.

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

1 34 35 36 37 38