Категория: Събития

Становище на АИКБ относно Рамкова позиция на РБ по Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за подобряване на баланса между половете

Gender-diversity

АИКБ остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция като настоява представените по-долу факти и аргументи да бъдат отразени в документа.

На 17.11.2016 г. бе приета Стратегия за развитие на капиталовите пазари в Република България, подкрепена единодушно от всички заинтересовани. Тя не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните 10 г. се води дискусия по този въпрос в рамките на ЕС и винаги заключението е това участие да се насърчава посредством доброволни действия и разпространение на добри практики.

В условията на системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на допълнителни ограничения върху подбора на кадри е тежко бреме за бизнеса. Освен това, подобно изискване, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.

Нещо повече: с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 03.06.2016 г., чл.100н, ал.12, беше предвидено изрично изключение за малките и средните предприятия. За административните, управителните и надзорните органи на онези от тях, които са публични дружества, не се прилагат политиките относно възраст, пол, образование и професионален опит. Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП, за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.

За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит. Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на капиталовите пазари.

За повече информация вижте приложеното становище.

Спешни действия за осигуряване с човешки ресурси на 16 най-дефицитни професии в 4 бранша планира АИКБ

IMG_7982-crop1000

От началото на тази година, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) започна изпълнението на проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР 2014-2020 г.

Основната му цел е да набележи мерки за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика сектори и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта, са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, откри първата по проекта пресконференция и посочи, че Асоциацията инвестира много усилия и време, за да обсъди и съгласува рамката на този проект със заинтересованите страни. АИКБ ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава делът на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. „Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ – 19%, а над 50 % от БВП се формира чрез износа“, каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 души“, допълни той. Сходна е ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 000.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, представи основните дейности, които ще се реализират със средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по линия на ЕСФ и първите постигнати резултати. Целта по проекта ще се постигне и чрез разработването на електронна платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление.

По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 324 300.00 лева.

За повече информация вижте приложеното прессъобщение.

Покана за пресконференция на АИКБ

2017-April6-Collage

Водена от своята загриженост поради все по-сериозния недостиг на човешки ресурси с подходяща квалификация в ключови за страната ни сектори, от началото на тази година, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпълнява проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“.

Заповядайте на първата пресконференция по проекта, която ще се проведе на 10 април 2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и първи резултати от изпълнението на проекта, който си поставя амбициозната задача да създаде основите на пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация, включително повишаване привлекателността на професиите.

Повече информация ще намерите в приложената покана. Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас!

София, ул. "Тракия" 15

Специално внимание към взаимодействието между наука и бизнес

2017-March30-AIKB_BAN-1000px

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов се срещнаха с акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките (БАН). На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество, като и двете страни обърнаха специално внимание на взаимодействието между наука и бизнес и на подкрепата на бизнеса за приложни изследвания.

По време на срещата Васил Велев заяви, че АИКБ подкрепя развитието на фундаменталните изследвания чрез публични инвестиции. Според бизнеса науката, наред с образованието, трябва да е сред основните приоритети, подчерта той.

Без устойчиво и предвидимо публично финансиране няма как да се привличат млади хора към науката и да се изгради основа за успешни изследвания, изтъкна председателят на БАН. За да може БАН да разчита на проектно финансиране, трябва да развива фундаментални науки и изследвания на високо ниво, посочи той. Акад. Юлиан Ревалски също припомни, че 40% от бюджета на БАН идва по линия на проекти.

На срещата беше обсъдена и идеята АИКБ да съдейства за популяризирането на започналата в началото на годината кампания „БАН представя своите институти“, която цели да покаже дейността на научните звена в Академията пред широката общественост. Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието както на бизнеса, така и на младите хора към науката и изследователската дейност. В хода на разговора се очерта възможност АИКБ да помогне за нейното осъществяване на регионално ниво.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието.

Удължава се срока за подаване на кандидатури в VIII-то издание на ПР конкурса BAPRA Bright Awards

BAPRA Bright Awards 2017

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) започна набирането на кандидатури в VIII-то издание на ежегодния ПР конкурс BAPRA Bright Awards – единственият конкурс в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от водещи международни експерти в сферата на връзките с обществеността. Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който дава възможност на ПР професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика.

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на събитието.

Заявки за участие ще се приемат през онлайн платформата на конкурса www.bapra.bg/2017 до 7 април 2017 г., включително. Кампаниите следва да са осъществени в периода февруари 2016 г. – края на февруари 2017 г.

Новото в тазгодишното издание на конкурса са 9 допълнителни категории, които да дадат възможност най-пълно да бъде разкрит потенциала на кандидастващите проекти: „Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга“; „Корпоративен ПР“; „Кампания за изграждане на работодателска марка“; „Кризисен ПР“; „Кампания за вътрешни комуникации“; „Дигитална кампания“; „Кампания Public Affairs“; „Маркетинг, свързан с кауза“.

За първи път в специална категория „Студентски проект“, студентите ще имат уникалната възможност напълно безплатно да се състезават за отличие, като разработят проект на тема „Иновативни похвати за комуникация с поколението millennials“.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една компания. Председател на международното жури за 2017 г. е Ричард Хоутън. Той е водещ експерт – консултант на PR агенциите в процесите на контролиран растеж. Ръководи предизвикателни проекти като сливания на три агенции в една компания, както и такива за пълна трансформация на дадена агенция с цел повишаване на нейната ефективност. Всяка година председателското място се заема от водещи имена в световната PR индустрия със забележителни постижения в областта. През годините председатели са били доказани световни PR експерти като Кристоф Жинисти, д-р Зехра Гюнгьор, Пол Холмс, Дейвид Галахър и Франсис Ингам. Представяне на всички членове в журито може да намерите тук: http://www.bapra.bg/2017/bg/jury/

Подробно за конкурса, сроковете, таксите и начина за кандидатстване ще научите на www.bapra.bg/2017/. Ако желаете да получите допълнителна информация, или да се присъедините като партньор, изпратете своето запитване на: office@bapra.bg. Повече информация ще намерите в приложения файл.

АОБР представи приоритетите си пред БСП

2017-March1-AOBR_BSP1-1500

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред „БСП за България“. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на „БСП за България“ в срещата участваха Корнелия Нинова, председател на БСП, Петър Кънев, Драгомир Стойнев и Георги Търновалийски.

Работодателските организации получиха подкрепата на БСП за решаване на проблем номер едно за българския бизнес – липсата на човешки ресурси за икономиката. АОБР настоява за бърза и дълбока реформа в образованието, така че то да произвежда кадри, търсени от бизнеса, както и за въвеждане на икономически механизми и стимули за насърчаване на реализацията на завършилите млади хора в България. Бизнесът иска и преразглеждане на миграционните политики на държавата в посока ограничаване износа на български специалисти и облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в които има българска диаспора на базата на двустранни спогодби. Работодателските организации се ангажираха да се включат в планираното от БСП изработване на карта на България с търсените от бизнеса кадри по места, което да помогне при определяне на план приема в професионалното и висшето образование.

Двете страни са на единно мнение и по отношение на необходимостта от мерки за насърчаване на българската индустрия и българското производство чрез пазарно ориентирани механизми. Бе обсъдена и възможността за реформа в земеделските политики, която да ограничи износа на суровини и да насърчи преработката на селскостопанска продукция в страната. В тази връзка АОБР подкрепи намерението на БСП за ограничаване тавана на субсидиите с цел повече земеделски стопани да се възползват от подпомагането и да развиват своите стопанства.

Работодателите получиха подкрепа и за намаляване на регулаторните режими и административните прегради особено пред малките и средните предприятия, включително и чрез въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция. Съгласие има и за ускореното въвеждане на електронното управление във всички сфери на държавното управление. „Регулаторните режими трябва да бъдат сведени до минимално изискуемите от европейското законодателство, като в същото време България трябва да престане да бъде само изпълнител на изискванията на ЕС, но и да играе по-активна роля като страна член и да защитава позициите си“, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. В тази връзка председателят на АИКБ Васил Велев алармира за опасността да бъдат затворени енергийни мощности в Маришкия басейн в следващите години, ако се допусне през април Европейската комисия да одобри директива за големите горивни инсталации, която поставя неизпълними за България норми в посочените срокове.

Работодателските организации поставиха и въпроса за по-активни действия от страна на държавата за влизането на България в чакалнята на еврозоната ЕRM2, като получиха уверението на БСП, че този разговор ще бъде проведен отново в детайли.

По време на разговорите бе отбелязано принципното различие между работодателските организации и БСП по отношение на данъчната политика. „БСП няма да отстъпи от намерението си да въведе 20% данък върху доходите над 10 000 лв.“, заяви Корнелия Нинова. „Преди да се пристъпи към увеличение на данъците, трябва да се запушат течовете в бюджета и да се съберат данъците, от тези които ги дължат“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той даде и примерен списък на пробойните, които годишно достигат 12-13 млрд. лв. – сивия сектор, контрабандата, обществените поръчки, енергетиката, инвалидните пенсии, картелите, търговските вериги, големи корпорации, които не плащат данъци в България, концесиите, неефективната администрация. „Ако публичните средства се управляват по-ефективно и прозрачно и се намалят разхищенията и кражбите, то тогава данъкоплаците с по-голяма готовност биха плащали по-високи данъци“, посочи Васил Велев.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Кънчо Стойчев и Никола Зикатанов, заместник-председатели;
– от страна на БСК – Камен Колев и Димитър Бранков, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, Олга Чугунска, експерт „Икономически анализи и политики“, Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“;
– от страна на КРИБ – Иван Бойков, заместник-председател на УС, Боряна Манолова, член на УС и Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

За повече информация вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Бизнесът иска активно участие в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

2017-Feb24-Zlateva-1500

Работодателските организации, неправителственият сектор и академичните среди ще играят важна роля при изготвянето на Националната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това увери вицепремиерът по подготовката на Председателството на България в Съвета на ЕС Деница Златева на работна среща с членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Тя очерта основните приоритетни теми за България в рамките на Председателството – създаване на работни места; растеж и конкурентоспособност; миграция и сигурност; запазване на кохезионната политика на ЕС; засилване на Черноморското сътрудничество.

Активното участие на българския бизнес в изготвянето на приоритетите и програмата на Българското председателство, както и в подготовката на международните форуми в този период, са сред приоритетите на АИКБ за настоящата година. „България трябва да извлече максимално ползи от шестте месеца, през които ще председателства ЕС, като прокара важни решения в партньорство с други държави, които имат сходни на нашите проблеми“, отбеляза Никола Зикатанов, зам.-председател на АИКБ.

Според членовете на АИКБ, сред важните икономически въпроси, които трябва да бъдат поставени на вниманието на ЕС по време на Българското председателство, са влизането на страната ни в „чакалнята“ на еврозоната (ERM2) и в Шенген, както и промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, която да осигури по-голям достъп на българските компании до финансиране от европейските фондове. Пред вицепремиера Деница Златева бе поставен и проблем номер едно за българския бизнес – липсата на кадри за икономиката ни. „Дълги години подхранваме с човешки ресурси икономиките в Западна Европа, необходими са икономически механизми за задържане на българските специалисти в страната ни“, заяви Никола Зикатанов.

Представители от машиностроителния, транспортния и спедиторския бранш, както и на съюза на водоползвателите посочиха нерешените проблеми в своите сектори, като настояха разрешаването им също да е сред приоритетите, които страната ни трябва да постави по време на Председателството. „Към всяко ресорно министерство има сформирани работни групи, които ще разработят приоритетните теми съвместно с бизнеса“, заяви Деница Златева. Тя посочи, че наред с формалните срещи по време на Председателството, само в София ще се проведат над 220 съпътстващи икономически и културни събития, както и многобройни представяния на България в страните-членки. В рамките на 2017 г. предстоят и много секторни срещи с цел извеждане на конкретни проблеми. По време на срещата всички представители на АИКБ заявиха желание за дейно участие в съпътстващите събития и подкрепа на предложението страната ни активно да се рекламира като туристическа дестинация и добро място за инвестиране, както и изказаха препоръка да се акцентират българските интереси, които да се отстояват по време на Председателството.

Според участниците в работната среща обаче българското общество все още не е наясно със значението и ползите, които може да донесе Българското председателство в ЕС през 2018 г. „АИКБ със своята мрежа от регионални структури като най-представителната работодателска организация може да окаже подкрепа в популяризирането на Председателството“, предложи Никола Зикатанов.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред ДПС

2017-Feb22-AOBR_DPS-crop

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред ръководството на Движението за права и свободи. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, организират с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на ДПС в срещата участваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев и Петър Чобанов.

„Първи приоритет на бизнеса е осигуряването на човешки ресурси за икономиката чрез дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование, чрез облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в това число и на базата на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той за пореден път призова да бъде преосмислен принципът „парите следват ученика“, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент на стипендиантите за реализация в страната за определен период от време. „Бизнесът също може да поеме изплащането на стипендии на студенти в приоритетни специалности, но преди това те трябва да бъдат привлечени в тези специалности“, обясни Велев. И допълни, че липсата на подходяща работна ръка е основна причина за отчетения 60% спад на инвестициите за 2016 г. Той отбеляза, че с административно вдигане на минималната работна заплата не може да бъде постигнат ръст в икономиката. „За това е необходимо ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, включително и с премахването на класовете за прослужено време, които не съществуват в нито една европейска страна“, посочи Велев.

На срещата присъства и председателят на Сдружение „Произведено в България“ Кънчо Стойчев, който е и заместник-председател на АИКБ. Той призова за повече равнопоставеност на българския бизнес пред чуждестранните инвеститори, както и за подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „По наши изчисления между 20 и 30 млн. лв. годишно доплаща малкият и средният бизнес на държавната и общинската администрация, за да си върши тя работата“, заяви Стойчев и също призова за приемане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за засилване на административно-наказателната отговорност на държавната и общинската администрация.

„Имаме голямо съвпадение на приоритетите и голяма част от дефинираните от вас проблеми пред бизнессредата ще заложим в нашата програма“, заяви в отговор на предложенията на АОБР председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той увери работодателските организации, че категорично ДПС е за запазване на данъчния модел и ще се бори за нов модел за подпомагане на инвеститорите, който да ускори инвестиционния процес, намали корупцията и ограничи регулаторните режими.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, заместник-председатели, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Камен Колев, заместник-председател;
– от страна на БТПП – Васил Тодоров, главен секретар, и Олга Чугунска, икономически експерт;
– от страна на КРИБ – Николай Вълканов и Боряна Манолова, членове на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

За повече информация вижте приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ

2017-Feb16-Sreshta_AOBR_GERB

Четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които членуват в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведоха първата от поредицата си срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Пред ръководството на ГЕРБ четирите работодателски организации представиха приоритетите си за социално-икономическото развитие на страната и обсъдиха предизборната програма на партията.

В срещата участие взеха: Васил Велев, председател на АИКБ; Цветан Симеонов, председател на БТПП; Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК; Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Присъстваха още Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, зам.-председатели на АИКБ, Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Боряна Манолова, член на УС на КРИБ и Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.

От страна на ГЕРБ в срещата участваха председателят на партията Бойко Борисов, Томислав Дончев, Делян Добрев и Владислав Горанов.

„Бизнесът се надява, че след изборите ще се сформира стабилно управление, което да изкара пълен четиригодишен мандат, защото честата смяна на правителства забавя растежа на икономиката“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ, който бе домакин на срещата в качеството му на ротационен председател на АОБР за 2017 г. Той посочи като първи приоритетен за решаване проблем на бизнеса недостига на човешки ресурси, не само висококвалифицирани, а и със средна и дори ниска квалификация. В тази връзка АОБР настоява за ускорено развитие на професионалното образование и въвеждане на защитени професии в сектори, където има остра нужда от кадри. „Във висшето образование трябва да се въведат държавни стипендии за дефицитни специалности срещу ангажимент стипендиантите за период 3-5 години да се реализират в страната. Бизнесът е готов да поеме тези стипендии, стига да има кого да наеме“, посочи Велев. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите, според АОБР, е държавата да улесни процедурата за внос на работна ръка от страни извън ЕС, като сключи двустранни споразумения със страни като Украйна, Армения, Молдова.

Работодателските организации определиха програмата на ГЕРБ като реалистична и изказаха удоволетвореност от това, че не се предвижда промяна в данъчния модел. „Това, което липсва в програмата са достатъчно мерки за по-доброто регулиране на монополите, реформа в системата Сигурност, развитие на капиталовия стълб на пенсионната система и реиндустриализация на икономиката“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2017 г.

MIN_4912-1000

Четири ключови приоритета през 2017 г. очерта Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – осигуряване на човешки ресурси за икономиката, подобряване на бизнес средата за повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар.

Те бяха представени на специална пресконференция от ръководителите на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

През 2017 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

АОБР е учредена през 1995 г. като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

За повече информация вижте приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ и пълен видеозапис от пресконференцията.

На снимката: (от ляво надясно) Цветан Симеонов, председател на БТПП, Васил Велев, председател на АИКБ, Кирил Домусчиев, председател на КРИБ и Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК.

1 22 23 24 25 26 30