Актуална информация за програми и проекти

Информация за програми за финансиране от национални и европейски фондове

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ бюджет на процедурата: 78 233 200  лева.

Краен срок за кандидатстване: Проектни предложения се подават чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН). От 11.00 часа на 22.02.2021 г. – до 16.30 часа на 15.03.2021 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Целта на процедурата е предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. С реализирането на дейностите по операцията работодателите ще получат по-големи ползи, изразяващи се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 15.12.2020 г. 17.30 часа, чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата ИСУН 2020.


 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Общ бюджет на процедурата: 117 349 800 лв.

Краен срок за кандидатстване:  30.04.2020 г. – 16.30 часа чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Общ бюджет на процедурата: 29 924 199 лв.

Краен срок за кандидатстване:  26.10.2019 г. – 16.00 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Целта на процедурата е повишаване квалификацията на работната сила, чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване:  03.05.2019 г., 17.30 часа, чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата ИСУН 2020.


 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общ бюджет на процедурата: 146 687 250 лв.

Краен срок за кандидатстване:  21.05.2019 г., 16.30 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Целта на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Общ бюджет на процедурата: 5 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване:  25.01.2019 г., 17:30 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Целта на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; намаляване на сезонните колебания в заетостта; насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони; насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Общ бюджет на процедурата: 68 453 000.00 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 07.12.2018 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общ бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок: 16:30 часа на 10.12.2018 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“

Целта на процедурата е чрез прилагане на дейностите, предвидени в мярката, да се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовната способност и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и подобряване на безопасността и условията на труд.

Общ бюджет на процедурата: 1 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 16.08.2018 г., 17:00 часа.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Целта на процедурата е допринасяне за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общ бюджет на процедурата: 4 389 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г., 17:30 (българско време)


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Приоритетна ос 1. Околна среда

Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм

Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Общ бюджет на поканата: 15 650 351 евро

Краен срок за кандидатстване: 11 април 2018 г., 17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Проектните предложения се разработват в съответствие със заложените приоритетни оси на Програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм

Приоритетна ос 2. Младежи

Приоритетна ос 3. Околна среда

Общ бюджет на поканата: 12 121 602 евро

Краен срок за кандидатстване: 23 април 2018 г., 17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Проектните предложения се разработват в съответствие със заложените приоритетни оси на Програмата:

Приоритетна ос 1. Околна среда

Приоритетна ос 2. Туризъм

Приоритетна ос 3. Конкурентоспособност

Общ бюджет на поканата: 6 917 631,00 евро

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г.,17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПРЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Проект „РАБОТА

Целта на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост.

По проекта се предоставя възможност на работодатели да наемат безработни и неактивни лица през 2018 г., като подадат Заявка по електронен път или на хартиен носител в съответните дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) в страната, на чиято територия се разкрива работното място.

Краен срок за подаване на заявки от работодатели: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в периода 16 февруари – 9 март 2018 г.


 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Краен срок за кандидатстване: 16.05.2018 г., 17:30 ч.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top