20 Years BICA - Address by Mr. Vasil Velev

20 godini AIKB

ОБРЪЩЕНИЕ НА Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА И КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Скъпи приятели и съмишленици – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България,

Уважаеми социални партньори – представители на изпълнителната власт и на синдикатите,

Тази година честваме двадесет години от основаването на нашата Асоциация. За нас това не е протоколно събитие, защото зад него стои изпълнена със съдържание и динамика история. АИКБ е представителна на национално равнище работодателска организация. АИКБ е утвърден говорител на реалния производствен сектор в България. Асоциацията е единственият представител на интересите на публичните дружества и на компаниите, оказващи услуги от общ интерес в България. АИКБ е и силен и мотивиран защитник на малките и средните предприятия в страната.

Ние извървяхме дълъг път и в количествен, и в качествен план. В количествен план растежът се вижда лесно – от няма и 1000 фирми членове през 2004 година при първото ни признаване за представителни, сега имаме над 10 хиляди предприятия – членове. От няма и 100 000 заети, работещи в предприятията – членове на Асоциацията през 2004 година, днес те са над 500 000 души. От представителство в шест икономически дейности през 2004 година, днес АИКБ присъства в 65 икономически дейности и е най-представителната работодателска организация по този показател. Общинските ни структури са се умножили от 56 през 2004 година до 171 днес.

Количественият ръст е видим, но за нас още по-важен е качественият ръст в дейността на Асоциацията на индустриалния капитал. Ние тръгнахме от изключително важни за икономиката проблеми като създаването и развитието на капиталовия пазар в България. Работихме за подобряването на корпоративното управление в България. Участвахме в учредяването на мрежата по инициативата „Глобален договор“ през 2003 година и така станахме едни от стожерите на корпоративната социална отговорност в България.

Грижата за бизнес климата е една от основните движещи сили през цялата история на Асоциацията. Още през 2002 година, предотвратихме въвеждането на защитни мита на някои стоманени продукти. От тогава до сега ние не сме спрели да работим над постоянните промени в законодателството за малките и средните предприятия, капиталовите пазари, над проблемите на данъчната политика, счетоводното отчитане, одита, социалното осигуряване, заетостта и социалната политика като цяло. АИКБ се гордее с постигнатите промени в редица закони, насочени към облекчаване на административната тежест в тях.

Асоциацията на индустриалния капитал е сред основните инициатори на кампанията за въвеждане на плоския данък и за намаляване на осигурителната тежест. Пак АИКБ беше основен фактор при спирането на опита за национализация на средствата на пенсионните фондове от така наречените „втори и трети стълб“ на осигурителната система.

АИКБ беше единствената работодателска организация, която се противопостави недвусмислено на диктата на големите търговски вериги у нас.

АИКБ е асоциацията, която не се поколеба да каже истината, че минималните осигурителни доходи са си изживели времето и започна борба за замяната им с минимални заплати по икономически дейности, договаряни между работодателите и синдикатите. Години наред, ние пледираме за въвеждане на заплащането с ваучери при сезонно-кампанийната заетост – затова и подкрепихме най-активно от всички работодателски организации въвеждането на „еднодневните трудови договори“.

Асоциацията се противопостави остро на увеличаването на цените на електроенергията от 01 август 2015 година и организира мащабни протести срещу него, заедно с останалите работодатели. АИКБ блокира нотифицирането на Наредбата за подпомагане на енергоинтензивните потребители, заради текстове, дискриминиращи малките и средните предприятия и така беше поправена грешката.
Решителен е приносът на АИКБ за премахването на ограниченията за притежаване на земя от публичните дружества, заложени в Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи.

Асоциацията на индустриалния капитал изигра възлова роля при налагането на решението за създаване на „защитени“ специалности в професионалното образование. Така вече в ценни и дефицитни, но непопулярни специалности ще могат да се създават и малобройни паралелки и да се обучават така нужните на индустрията кадри. Пак АИКБ оказва постоянен натиск за пренасочване на средствата във висшето образование към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.

Запазената марка на Асоциацията е нейната борба за ограничаване на неформалната „сива“ икономика. В тази си дейност АИКБ прави всичко – от измерването на мащаба на „сивата икономика“, през предоставяне на информация, консултации и обучения, до предлагане на нормативни мерки и административни практики срещу нея.

Възможност да правим всичко това ни даде солидното ни присъствие в българските и в европейските индустриални отношения – в тристранното сътрудничество и в колективното договаряне. Днес, АИКБ участва в повече от 40 институционални форми на тристранно сътрудничество, а браншови организации – наши членове са основни фактори в колективното договаряне на отраслово ниво. АИКБ се утвърди и като основен модератор в преговорите между социалните партньори с решаващ принос за подготвянето и подписването на Пакта за социално и икономическо развитие на България 2006 – 2009 година. Пак АИКБ изигра ключова роля при подписването на споразумението за препоръчителния индекс за увеличение на работните заплати през 2007 година.

Присъствието на Асоциацията в Икономическия и социален съвет на Република България доведе до приемането на ключови становища по въпросите на усвояването на средствата от европейските фондове, на корпоративната социална отговорност, на ограничаването и превенцията на неформалната икономика у нас, като възможност за стимулиране на растежа и заетостта.

В Съвета за икономически растеж ние инициирахме действия по подобряване на регулирането и намаляване на административната тежест. Участвахме в изработването на правителствена програма за по-добро регулиране.

На европейско равнище, АИКБ е член на представителната на ниво Европейски съюз работодателска организация СЕЕР – организация на компаниите, извършващи услуги от общ публичен интерес. Наш представител е вицепрезидент на СЕЕР и заместник – председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет. Асоциацията ни присъства и в Европейската мрежа на публичните компании.

АИКБ е и единствената българска организация, член на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), обединяващ представителни организации на работодателите от Централна и Източна Европа и Азия. Ние председателстваме МКСОР през 2016 година.

Заедно със СЕЕР, Асоциацията провежда мощна кампания за промяна на европейската дефиниция за малко и средно предприятие, която да доведе до премахване на неравностойното положение, в което са поставени български предприятия с персонал над двеста и петдесет души, но с чувствително по-нисък оборот от аналогичните предприятия в „Стара Европа“.

Вече двадесет години, Асоциацията на индустриалния капитал в България не спира да работи във всички възможни посоки в интерес на индустрията, в интерес на производителите, в интерес на публичните дружества, в интерес на малките и средните предприятия. В крайна сметка, ние успешно обслужваме обществения интерес, защото в интерес на обществото е индустрията да работи, да има висока заетост, българите да работят в България, в предприятията да влизат инвестиции, за да имаме по-висока производителност на труда, здравословни и безопасни условия на труд и чиста околна среда.

Постоянно нарастващото доверие на предприемачите към АИКБ, в това число на микро, малките и средните предприятия към Асоциацията е индикатор, че се движим в правилна посока.

Честита двадесета годишнина на Асоциацията на индустриалния капитал в България! Желая Ви преди всичко здраве, спорна работа и добри резултати.

20god-Logo

Обърнахме се към наши членове и съмишленици с няколко въпроса в навечерието на общия ни голям празник. Вижте техните отговори на следващата страница. За тържественото честване на 5 декември 2016 г. ще научите повече и от:

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 19.07.2024 Archive

Top