Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

Под председателството на Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Надзорният съвет на НИПА проведе третото си редовно заседание за 2015 г. Обсъден и приет бе отчета за работата на НС за първото шестмесечие на годината, както и отчет за изпълнението на програмните цели и бюджета на института до 30 юни 2015 г. Бяха приети Програма за дейността на НИПА за 2016 г. и проект на бюджет за следващата година. Обсъден и приет бе доклад за резултатите от изпълнението на проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“, финансиран от ОП „Административен капацитет“ по договор № 14-11-17/26.08.2014 г. За председател на Надзорния съвет за следващият едногодишен период бе избран г-н Ивелин Желязков от страна на работодателските организации, представител на АИКБ, а за зам.-председатели – проф. Емил Мингов от страна на държавата, и г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, от страна на синдикалните организации.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top