АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет

На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет (КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“ партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:

  • осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
  • осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
  • подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
  • научно-техническо сътрудничество;
  • организиране на съвместни форуми – конференции, семинари, медийни кампании и други.

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.

И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.

*****

Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между България и Канада. Неговите основни дейности са:

  • предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни актове в България;
  • организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
  • организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на канадци в България;
  • организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
  • поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top