АИКБ и бизнеса в Кюстендил набелязаха общи мерки за подобряване на бизнес климата в областта

   Днес, 27 ноември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Кюстендил.

На срещата присъстваха над 30 предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Бойко Недялков, член на управителния съвет на АИКБ и изпълнителен директор на Торготерм АД в Кюстендил, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като наблегна на факта, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните действия на АИКБ са насочени към:
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
• Развитие на човешките ресурси;
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-н Калин Маринов, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Маринов представи накратко решенията, взети от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на заседанието от 26.11.2015 г., и в частност очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:
• „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
• „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
• „Енергийна ефективност в МСП“.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Представителите на бизнеса от област Кюстендил и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 2 декември 2015 г. в град Русе.

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 12.04.2024 Archive

Top