Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

Следва пълният текст на Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.


Изх. № 141/18.05.2023 г.

ДО

КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ ПРИ

49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354--01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354-01-23, внесен от н. п. Божидар Божанов и група народни представители на 05.05.2023 г.

            Този законопроект заслужава нашата подкрепа и като цел, и като техника за постигането й. Конкретните ни предложения за промени в проекта са:

  1. По §4 относно чл. 347, ал. 1 – според нас е по-добре НОИ (а не НАП, както е предложено със законопроекта) да поддържа националния регистър по заетостта. АЗ провежда политиката по заетост и дейността й е свързана основно с безработни лица. В НОИ и НАП се подава уведомление по чл. 62 за сключване на трудов договор и съответните изменения. Също там всеки работодател ежемесечно подава информация за всеки зает работник/служител с Декларация 1 - данни за осигурените лица, в която се описват отработени дни, болнични, отпуски, възнаграждение, осигурителни вноски и т.н. НОИ освен това е основният потребител на информацията, съдържаща се в трудовата книжка, тъй като в нея са данните за трудовия и осигурителен стаж, който пък е определящ за момента на пенсиониране и размера на пенсията.
  2. По § 4 относно чл. 347, ал. 5 – приемаме предложеното решение работодателят да има достъп до данни за наетите от него работници и служители, за да могат да се  видят трудовият стаж на работника, на какви длъжности е работил. Информацията е необходима за изчисляване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас“), освен ако това допълнително възнаграждение не отпадне (като занапред се включи в размера на основното трудово възнаграждение, както това стана по отношение на държавните служители със ЗДСл), за което настояваме от години и което убедено ще подкрепим.
  3. По § 18 – предложената норма е неясна по отношение на това дали работодателите, респ. органите по назначаване следва да изпратят на АЗ електронни копия на всички трудови книжки в срок до 01.09.2026 г. или трябва да извършат това, ако в указания срок не е направено. В случай че вярна е първата хипотеза, то тогава думите „в срок до 01.09.2026 г.“ следва да бъдат поставени в началото на изречението.
  4. По § 21 – според нас предложеният срок (до 01.01.2024 г., което, разбира се, е по- приемливо от предвидения с първоначалната редакция на законопроекта едногодишен срок) за приемане на наредбата по чл. 347, ал. 4 (която неправилно е записана като ал. 1 и това несъответствие също следва да се отстрани) може да бъде намален.
  5. Горната бележка (за съкращаване на срокове) се отнася и до сроковете, предложени с § 23.

                               

   

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Daily media monitoring

BICA in the media
Important economic and political topics

Topics from the media 01.03.2024 Archive

Top