Проект BG05SFPR002-1.005-0004 „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси"


BG05SFPR002-1.005-0004 „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси: Рейтинг и инструменти за повишаване на привлекателността на ключови професии; пилотно внедряване в практиката и мултиплициране за балансирано осигуряване на квалифицирани кадри и учене през целия живот; ограничаване и превенция на недекларираната заетост и подпомагане на предприятията и заетите лица за успешен двоен преход“

АИКБ продължава борбата със сивата икономика и ще повишава привлекателността на ключови за българската икономика професии

На 15.01.2024 г. Асоциация на индустриалния капитал в България подписа договор и стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-1.005-0004 „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси: Рейтинг и инструменти за повишаване на привлекателността на ключови професии; пилотно внедряване в практиката и мултиплициране за балансирано осигуряване на квалифицирани кадри и учене през целия живот; ограничаване и превенция на недекларираната заетост и подпомагане на предприятията и заетите лица за успешен двоен преход“ изпълняван в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ Подкрепа и Министерство на труда и социалната политика. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 -2027 г.“

Чрез неговото изпълнение, АИКБ ще акцентира върху отчитане и инкорпориране на влиянията на скорошните множествени кризи, на новите форми на труд и предизвикателствата на двойния преход, за балансиране на пазара на труда и осигуряване на мотивирани човешки ресурси, с нужните квалификации и умения. По проекта ще се развият, надградят и адаптират към новите условия изготвени по предходни проекти иновативни инструменти като Композитния Индекс „Икономика на Светло“, Подиндекса „Заетост на светло“ и Рейтинга на привлекателността на професиите.

В рамките на проекта ще се разработят и нови инструменти като секторни квалификационни рамки, модели за повишаване на привлекателността на професиите, инструменти за менторство и наставничество, усъвършенстване на моделите за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроудостоверения, които заедно с останалите инструменти и модели ще се тестват в реална работна среда сред 250 предприятия и 1400 заети лица. Проектът ще се фокусира върху 17 ключови за българската икономика сектори като Земеделие; Текстил и облекло; Парфюмерия и козметика; Машиностроене и металообработване; Електротехника и ИКТ; Водоснабдяване и канализация; Инфраструктурно строителство; Воден транспорт; Въздушен транспорт; Транспорт и логистика; Туризъм; Издателска дейност; Образование; Здравеопазване; Културно-творчески дейности; Консултантски дейности и Лозаро–винарство.

Бюджетът на проекта е 8 418 141,27 лева, от които 7 055 412,57 лева европейско и 1 362 728,70 национално финансиране.

Основните дейности по проекта са три.

  • Дейност 1 е насочена към адаптацията на предприятията и работниците към промените в икономиката и пазара на труда, отчитайки влиянието на скорошните множествени кризи и появата на нови професии и набелязвайки адекватни действия за ускоряване на двойния преход и намаляване на рисковете от недекларирана заетост. За целта ще се разработят и апробират в реална среда инструменти и модели за:1) ограничаване на недекларираната заетост и пораждащата я сива икономика, 2) повишаване на привлекателността на ключови за развитието на българската икономика професии и 3) подобряване на достъпа до трудова заетост и качествени работни места. Дейността ще надгради и актуализира Рейтинга на привлекателността на професиите, и двата индекса. Ще бъдат разработени минимум 35 модели за повишаване на привлекателността на професиите.
  • Дейност 2 предвижда повишаване на капацитета и експертизата на управлявания от АИКБ Национален център "Икономика на светло"(НЦИС) чрез изграждане на най-малко 10 броя регионални звена. В рамките на дейността наетите експерти ще бъдат обучени и ще провеждат различни срещи, кампании и консултации и обучения на регионално равнище. Ще се надградят и функциите и инструментариума, с който работи Националният център.
  • Дейност 3 включва разработване на инструменти свързани с повишаване на капацитета на социалните партньори и подкрепа за съвместни дейности за реализирането на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторно ниво чрез реализиране на дейности за подкрепа на работодателите, развитие на умения за развитие и насърчаване процесите по учене през целия живот. По тази дейност ще се разработя програми въз основа на разработени по останалите дейности инструменти и модели за обучение на работодатели и заети лица, вкл. на браншовите работодателски организации на различни нива за придобиване на знания и умения за организация и оптимизация на бизнес процесите в сектора в контекста на кръговата икономика и зеления преход.

Начало на проекта: 15.01.2024;

Край на проекта: 31.12.2027

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top