Публични покани

10 март 2022 г.

Избор на експерти по обособени позиции за предоставяне на консултации, разработване на учебно съдържание и оценка на приложимостта му спрямо нуждите на пазара на труда по Проект BG05M2OP001-2.016-0018, изпълняван от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Административен договор № BG05M2OP001-2.016-0018-С01 и по Проект № BG05M2ОP001-2.016-0008, изпълняван от Технически университет – София по Административен договор № BG05M2ОP001-2.016-0008 – С01:

 1. Публична покана;
 2. Образец оферта образец №1;
 3. Декларация на кандидата образец №2;
 4. Декларация по ПМС 160 образец №3;
 5. Декларация за ангажираност образец №4;
 6. Декларация за съгласие с договора образец №5;
 7. Автобиография образец №6;
 8. Изисквания към офертата;
 9. Методика за оценка;
 10. Проект на договор;
 11. Техническа спецификация;
 12. Решение за откриване на процедурата.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top