Браншови камари

Автобояджийска сервизна асоциация

Асоциация APPLiA България

Асоциация „Българска книга”

Асоциация „Български пипер“

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация за масови комуникации

Асоциация за промишлено пране

Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности 

Асоциация на българските авиокомпании

Aсоциация на българските туроператори и туристически агенти

Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива

Асоциация на геодезическите фирми

Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България

Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве

Асоциация на производителите на асансьори

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан

Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Асоциация по трудова медицина

Асоциация свободен енергиен пазар

Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Браншова камара по комуникационни и информационни технологии

Браншова камара "Текстил"

Браншова организация за текстил и облекло

Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта

Българо-руска търговско-промишлена палата

Българска асоциация за изолации в строителството

Българска асоциация за текстил и кожи

Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Българска асоциация на застрахователните брокери

Българска асоциация на корабните брокери и агенти

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българска асоциация на ПР агенциите

Българска асоциация на управляващите дружества

Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)

Българска асоциация по водите

Българска асоциация по информационни технологии

Българска асоциация слънцезащитни енергоспестяващи системи

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност

Българска браншова камара “Машиностроене”

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Българска браншова камара “Пътища”

Българска камара на производителите и търговците на етерични масла

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

Българска национална браншова камара „Охранители и детективи“

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес

Българска фасилити мениджмънт асоциация

Българска федерация по борба

Българска федерация по фехтовка

Български мебелен клъстер

Български пощенски съюз

Български съюз по балнеология и спа туризъм

Български туристически съюз

Варненска туристическа камара

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

Камара на енергийните одитори

Конфедерация на българската индустрия

Международна асоциация за правосъдие и арбитраж

Морски клъстър България

Научно-технически съюз по машиностроене 

Национален съюз на водоползвателите (НСВ)

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Национална асоциация „Българско Черноморие“

Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност

Национална асоциация на млекопреработвателите

Национална асоциация по рибарство и аквакултура в България

Национално сдружение на българските спедитори

Националното сдружение на малкия и среден бизнес

Национално сдружение „Планинско мляко“

Сдружение „Българска конфедерация по заетостта“

Сдружение „Българска отбранителната индустрия“

Сдружение „Българска фотоволтаична асоциация“

Сдружение "Български музеи"

Сдружение "Български фермерски съюз"

Сдружение „Камара на създатели на зелен транспорт в България“

Сдружение „Култура и туризъм на България – Североизток“

Сдружение ЕКО НЕВРОКОП

Сдружение „Камара на професионалните оценители“

Сдружение „Медицински клъстер“

Сдружение „Център за професионално обучение, знание и прогрес”

Сдружение „Хидроенергия – асоциация на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България“

Сдружение на българските зъболекари

Сдружение на предприемачите – регион Гоце Делчев

Сдружение на продуцентите на частните театри

Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти

Сдружение „Национален борд по туризъм“

Сдружение „Ръководители в областта на културата“

Сдружение за защита на българските производители и търговци

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

Сдружение „Подкрепа за българския бизнес“

Сдружение „Произведено в България“ – Съюз на малкия и средния бизнес

Сдружение „Регионална занаятчийска камара – София“

Сдружение „Съюз на народните читалища“

Сдружение „Търговия на дребно“

Северно-американска българска търговска камара

Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил

Съюз на българските фондации и сдружения

Съюз на официалните търговци на автомобили

Съюз на частните строители в България

Федерация на научно-техническите съюзи

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top