Събиране на оферти с обява

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Отпечатване на материали за нуждите на проект № BG05M9OP001-1.011 – 0002 “Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“.

Срок за получаване на оферти: 11.01.2018 год. час: 17:30


Решение за прекратяване на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Отпечатване на материали за нуждите на проект № BG05M9OP001-1.011 – 0002 “Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ – 11.01.2018 г. час: 13:00

Решение за прекратяване

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top