Център за професионално обучение

Център за професионално обучение


АИКБ разполага с Център за професионално обучение, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по 35 професии и 52 специалности. Усилията на центъра са насочени към повишаване на квалификацията и преквалификацията на работещите в предприятията, членуващи в АИКБ, както и към предоставяне на възможност на всички желаещи да придобият нова квалификация или да повишат професионалните си умения.

Центърът за професионално обучение към АИКБ реализира схемите “Адаптивност”, “Аз мога”, “Квалификационни услуги и обучение за заети лица” и “Развитие” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Асоциацията на индустриалния капитал в България ползва материално-техническия и административен капацитет на своите партньори – членове на Асоциацията, за извършване на професионално обучение по теория и практика според Държавните образователни изискванията за всяка отделна професия.

Центърът към АИКБ разполага с бази за предоставяне на професионално обучение в София, Варна, Русе, Габрово, Стара Загора, Бургас, Велико Търново по професии от професионални направления:

 • Стопанско управление и администрация;
 • Информатика;
 • Техника;
 • Производство и преработка;
 • Архитектура и строителство;
 • Услуги за личността;
 • Изкуства;

Бенефициенти на центъра могат да бъдат:

 • Работодатели, желаещи да обучават заетия персонал или да обучават безработни лица, които могат да преминат 3 месечен стаж при тях, субсидиран от ОП ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Заети лица, преминали на намалено работно време и желаещи да повишат професионалните си умения в съответствие с нуждите на работодателя;
 • Заети лица, желаещи да се обучават в извънработно време;
 • Безработни лица, които желаят да повишават квалификацията си за успешно намиране на работа.

Обученията за придобиване на ключови компетенции, които предлага Центъра за професионално обучение са насочени към:

 • общуване на роден език;
 • общуване на чужди езици;
 • математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и
 • технологиите;
 • дигитална компетентност (ИКТ);
 • умения за учене;
 • обществени и граждански компетентности;
 • инициативност и предприемачество;

Успешно завършилите курсовете в Центъра получават документи в съответствие с придобитата степенен – свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност или сертификат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top