Процедури по ЗОП

Процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изграждане на информационна система за нуждите на Национален център „Икономика на светло“ по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 

Договор 

Обявление за изпълнен договор

Документация 

Техническо задание

Техническа оферта

Ценово предложение

Проект на договор

Линк към поръчката в РОП: https://app.eop.bg/today/67908


Процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изграждане на информационна система за нуждите на Национален център „Икономика на светло“ по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

Документация

Техническо задание

Техническа оферта

Ценово предложение

Проект на договор

Линк към поръчката в РОП: https://app.eop.bg/today/66280


Процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЙТИНГА НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИТЕ“, ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.011 – 0002 „ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИ СЪС СЛАБО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В КЛЮЧОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕКТОРИ”

Решение – 18.06.2018, 13.20 ч.

Обявление – 18.06.2018, 13.20 ч.

Документация ИСРП – 18.06.2018, 13.20 ч.

I-IV Изисквания към участниците и офертите – 18.06.2018, 13.20 ч.

V. Техническо задание – 18.06.2018, 13.20 ч.

VI. Методика за оценка – 18.06.2018, 13.20 ч.

VII. Договор – 18.06.2018, 13.20 ч.

VIII. Образци за попълване  – 18.06.2018, 13.20 ч.

IX. Приложения – 18.06.2018, 13.20 ч.

espd-request – 18.06.2018, 13.20

Протокол от работата на Комисията за оценка – No 01 от 11.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2018 г.

Отваряне на ценови оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна платформа за изчисляване на Рейтинга на привлекателността на професиите по проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Протокол от работата на Комисията за оценка – No 02 от 16.07.2018 г.

Решение – от 16.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – 10.08.2018

Уведомление за изпълнен договор – 29.01.2019


Процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЙТИНГА НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИТЕ“, ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.011 – 0002 „ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИ СЪС СЛАБО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В КЛЮЧОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕКТОРИ”

Решение – 24.04.2018, 10.45 ч.

Обявление – 24.04.2018, 10.45 ч.

Изисквания към кандидатите – 24.04.2018, 10.45 ч.

Методика за оценка – 24.04.2018, 10.45 ч.

Приложения за информация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Техническо задание, спецификация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Документация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Протокол 1 – 18.05.2018

Протокол 2 – 21.05.2018

Протокол 3 – 31.05.2018

Решение за прекратяване – 31.05.2018

Обявление за прекратяване на обществена поръчка 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top